Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon tahab rände paremaks haldamiseks suurendada koostööd ELi mittekuuluvate riikidega

08.06.2016

Euroopa Komisjon teatas täna, et soovib sõlmida peamiste Euroopa Liitu mittekuuluvate päritolu- ja transiidiriikidega kokkulepped, mille põhieesmärkideks on päästa inimelusid Vahemerel, suurendada tagasipöördujate arvu, võimaldada rändajatel ja pagulastel jääda oma kodu lähedale ning pikemas perspektiivis toetada kolmandaid riike ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemisel.

/…/
Lähemal ajal sõlmitakse kokkulepped Jordaania ja Liibanoniga ning tehakse ettevalmistusi kokkulepete sõlmimiseks Nigeri, Nigeeria, Senegali, Mali ja Etioopiaga. Samuti suurendatakse koostööd Tuneesia ja Liibüaga.

Esmased meetmed, mis võetakse koostöös partneritega, keskenduvad rände õigusliku ja institutsioonilise raamistiku parandamisele ning piirihalduse ja rände haldamise, sealhulgas pagulaste kaitse tugevdamisele. ELi arengu- ja kaubanduspoliitikasse integreeritakse mitmed positiivsed ja negatiivsed stiimulid, et premeerida neid riike, kes soovivad teha ELiga tulemuslikku koostööd rände haldamise valdkonnas, ning tagada, et koostööst keeldumisel on riikide jaoks tagajärjed.

Rahalise toetuse ning arengu- ja naabruspoliitika vahenditega aidatakse suurendada kohapealset suutlikkust, sealhulgas piirikontrolli, varjupaigamenetluste, inimkaubandusevastase võitluse ja taasintegreerimise tõhustamiseks. Ebaseadusliku rändega võitlemisel on kesksel kohal inimkaubitsejate ärimudeli lõhkumine, mille saavutamiseks on oluline tagada tulemuslik tagasipöördumine.

Selleks, et veenda inimesi loobuma ohtlikust rännakust, tuleb luua ka alternatiivsed seaduslikud võimalused Euroopasse saabumiseks ja tagada suurem vastuvõtusuutlikkus nende päritoluriikidele lähemal. EL toetab ÜRO juhitava üleilmse ümberasustamiskava loomist, et aidata kaasa ümberasustatud isikute õiglasele jagamisele ja tõkestada ebaseaduslikku rännet.

Samuti on kavas suurendada rahalisi vahendeid, mille eesmärk on tegeleda ebaseadusliku rände ja sundrände algpõhjustega. Lähimal ajal suunatakse Aafrika usaldusfondi veel 1 miljard eurot, millest 500 miljonit saadakse Euroopa Arengufondi reservist ja 500 miljonit taotletakse liikmesriikidelt. Pikemas perspektiivis teeb komisjon ettepaneku põhjalikult läbi vaadata traditsiooniliste arengukoostöö mudelite ulatus ja laad. 2016. aasta sügisel kavatseb komisjon esitada ettepaneku uue rahastu loomiseks. See on osa kaugeleulatuvast välisinvesteeringute kavast, mille eesmärk on kaasata investeeringuid arenguriikides, võttes aluseks eduka Euroopa investeerimiskava rakendamisel saadud kogemused. Selleks kaasatakse 3,1 miljardit eurot, mille abil loodetakse saavutada 31 miljardi euro väärtuses investeeringuid. Uues välisinvesteeringute kavas keskendutakse ka sihtotstarbelisele abile, et parandada asjaomaste riikide ettevõtluskeskkonda.

Lisateave
Teatis rändepartnerluste kohta
Euroopa rände tegevuskava käsitlev pressimaterjal
Euroopa rände tegevuskava käsitlevad teabelehed

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis