Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon tahab kiirendada hädaabi andmist pagulaskriisist enim mõjutatud liikmesriikidele

02.03.2016

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku luua hädaabi rahastamisvahend, et võimaldada kiiremat ja sihipärasemat reageerimist Euroopa Liidu sees tekkivatele kriisiolukordadele, nagu praegusest suurest pagulaste sissevoolust tingitud erakordne olukord mitmes ELi liikmesriigis.

„Selle ettepaneku alusel saame anda hädaabi Euroopa Liidu siseste kriiside korral varasemast palju kiiremini. Kahtlemata on see praegu eelkõige vajalik pagulaste toetamiseks. Peame võtma kasutusele kõik vahendid inimkannatuste vältimiseks meie oma territooriumil. Tänase ettepanekuga eraldatakse 700 miljonit eurot abi andmiseks seal, kus seda kõige enam vajatakse. Loodan, et liikmesriikide valitsused ja Euroopa Parlament kiidavad komisjoni ettepaneku kiiresti heaks,” sõnas humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides.
Uue rahastamisvahendi kaudu toetatakse neid liikmesriike, kelle oma vahenditest ei piisa kiireloomulise ja erakordse olukorraga, nagu ootamatu pagulaste sissevool või muu hädaolukord, toimetulekuks. Komisjoni ettepanek on otsene vastus liikmesriikide valitsustele, kes Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari kohtumisel kutsusid komisjoni üles looma suutlikkus humanitaarabi andmiseks ELi sees.

Erakorralist abi hakatakse andma tihedas koostöös liikmesriikide ja humanitaarabiorganisatsioonidega, nagu ÜRO asutused, vabaühendused ja rahvusvahelised organisatsioonid. Abi hõlmab ELi saabuvate inimeste varustamist toidu, peavarju, ravimite ja muude esmatarbekaupadega.
Rahastamisvahendit ei looda olemasolevate väljapoole ELi suunatud humanitaarabiprogrammide arvelt, vaid komisjon palub Euroopa Parlamendil ja liikmesriikide valitsustel luua vahendi jaoks eraldi eelarverida. Vajaminev summa on 2016. aastal hinnanguliselt 300 miljonit eurot, lisaks eraldatakse nii 2017. kui ka 2018. aastaks 200 miljonit eurot.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis