Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon soovitab Eestil suurendada inimeste töövõimalusi ning parandada tööjõu kvalifikatsiooni

13.05.2015

Euroopa Komisjon võttis täna vastu majanduspoliitilised soovitused liikmesriikidele 2015. ja 2016. aastaks. Eestil soovitab komisjon järgmistel aastatel kinni pidada keskpika perioodi eelarve-eesmärgist ning astuda konkreetseid samme inimeste töövõimaluste parandamiseks.

„Me peame maksimaalselt ära kasutama potentsiaali, mida pakub majanduse hiljutine elavnemine ja andma Euroopa kodanikele uued töövõimalused. Liikmesriigid peaksid kasutama praegust hetke ja tegelema struktuurireformidega. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata neile, kes kriisi ajal jäid tahaplaanile, eriti noortele ja pikaajalistele töötutele,“ märkis tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen.

Konkreetsemalt soovitab komisjon Eestil edasi minna töövõimereformi rakendamisega ning suurendada madalapalgalistele töötajatele suunatud meetmete kaudu stiimuleid töötamiseks. Samuti tuleb võtta meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks ning tagada kvaliteetsed sotsiaal- ja lastehoiuteenused kohalikul tasandil.

Kutsehariduses ja -koolituses osalemise suurendamiseks peaks Eesti komisjoni soovituse kohaselt parandama nende vastavust tööturu vajadustele, eelkõige parandades töökohal toimuva õppe võimaluste kättesaadavust. Teadusuuringutele ja innovatsioonile avaliku sektori toetuse andmisel tuleks keskenduda piiratud hulgale aruka spetsialiseerumise valdkondadele.

2015. aasta riigipõhiste soovituste edukas rakendamine on ülioluline, et Euroopas hakataks jälle looma töökohti ning et majanduskasv oleks kestev ja sõltuks vähem välistest tsüklilistest teguritest, mis praegu toetavad majanduse elavnemist.

Teistest liikmesriikidest soovitab komisjon lõpetada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse Malta ja Poola puhul ning anda Ühendkuningriigile täiendavalt kaks aastat, et viia oma eelarvepuudujääk alla kontrollväärtuse 3% SKPst.

Komisjon koostas aruande ka Soome kohta, milles jõuti järeldusele, et Soome ei järgi stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud võla- ja puudujäägikriteeriume. Majandus- ja rahanduskomitee esitab oma arvamuse aruande kohta kahe nädala jooksul ning seejärel tehakse otsus selle kohta, kas alustada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust.

ELi ministrid arutavad riigipõhiseid soovitusi juunis ning ELi riikide ja valitsuste juhid kinnitavad need 25.–26. juunil. Soovitused võetakse ametlikult vastu juulis. Seejärel asuvad liikmesriigid soovitusi rakendama, lisades need oma 2015.–2016. aasta poliitika- ja eelarvekavva.

Lisateave:

2015. aasta riigipõhised soovitused

Stabiilsuse ja kasvu pakti kohased otsused

Märgukiri riigipõhiste soovituste kohta

Märgukiri eelarvealaste otsuste kohta

Peamised valdkonnad Temaatilised dokumendid

Pressiteate täistekst.

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis