Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon soovib ELi suuremat rolli julgeoleku ja kaitse tagamisel

14.06.2018

ELi järgmise pikaajalise eelarve raames aastateks 2021–2027 teeb komisjon ettepaneku suurendada ELi strateegilist sõltumatust, tugevdada ELi suutlikkust eurooplasi kaitsta ja muuta EL arvestatavamaks tegijaks rahvusvahelisel tasandil.

13 miljardi euro suurune Euroopa Kaitsefond tagab rahalised vahendid piiriülesteks investeeringuteks tipptasemel ning täielikult koostalitlusvõimelisse tehnoloogiasse ja seadmetesse sellistes valdkondades nagu krüpteeritud tarkvara ja mehitamata õhusõidukite tehnoloogia. Lisaks teeb kõrge esindaja komisjoni toetusel täna ettepaneku võtta kasutusele uus 10,5 miljardi euro suurune Euroopa rahutagamisrahastu – vahend väljaspool ELi pikaajalist eelarvet, mis aitab parandada ELi suutlikkust ennetada konflikte, tagada rahu ja rahvusvahelist julgeolekut.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini sõnas:„Euroopa Liit on viimase paari aasta jooksul julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas astunud samme, mis tundusid enne mõeldamatud. Nüüd saame toetada teadustegevust ja koostööd kaitsevõime arendamiseks. Me võtame meetmeid, mis lihtsustavad liikmesriikide kaitsejõudude kiiret liikumist Euroopas. Lisaks sellele teen komisjoni toetusel ettepaneku luua Euroopa rahutagamisrahastu, mis parandab ELi sõjaliste operatsioonide rahastamist ja toetab paremini meie partnerite meetmeid.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis järgmist: „Meie ettepanek aitab ELil ise oma saatust vormida. Me hoiame ja kaitseme oma kodanikke senisest rohkem. Esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on osa Euroopa eelarvest eraldatud ühisinvesteeringuteks, mille eesmärk on töötada välja uued tehnoloogiad ja seadmed meie inimeste kaitseks. Euroopa Kaitsefond on tõeliselt euroopalik vahend ühisinvesteeringute soodustamiseks ja liikmesriikide kaitsealaste jõupingutuste võimendamiseks.“

Uuest 13 miljardi euro suurusest Euroopa Kaitsefondist eraldatakse 4,1 miljardit eurot konkurentsivõimeliste teadusprojektide otserahastamiseks, eelkõige toetuste kaudu. Pärast teadusuuringute etappi on võimalik kasutada veel 8,9 miljardit eurot, et täiendada liikmesriikide investeeringuid prototüüpide väljatöötamise kulude ning neist tulenevate sertifitseerimis- ja katsenõuete kulude kaasrahastamise kaudu. Tänu sellele fondile saab EList üks neljast peamisest kaitsealase teadustegevuse ja tehnoloogiainvestorist Euroopas ning uuendusliku ja konkurentsivõimelise tööstus- ja teadusbaasi katalüsaator.

Euroopa Kaitsefondi põhiülesanneteks on selliste projektide rahastamine, mis aitavad muuta ELi ohutumaks ning mis vastaksid ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raamesOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN••• liikmesriikide ning muude piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, nagu NATO, kokkulepitud prioriteetidele. Toetuskõlblikud on üksnes need koostööprojektid, milles osaleb vähemalt 3 osalejat 3 liikmesriigist n ing EL kaasrahastab ühiste prototüüpide väljatöötamist ainult juhul, kui liikmesriigid kohustuvad lõpptoodet ostma.

VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate piiriülest osalust stimuleeritakse aktiivselt, pakkudes neile suuremaid rahastamismäärasid, soodustades väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) hõlmavate konsortsiumide projekte ning vajadusel käivitades temaatilisi projektikonkursse. Toetatakse murrangulist innovatsiooni, sest 5 % vahenditest on ette nähtud murrangulistele tehnoloogiatele ja uuenduslikele seadmetele, mis võimaldaksid ELil edendada oma pikaajalist tehnoloogilist juhtpositsiooni. Lisaks võivad toetuskõlblikud alalise struktureeritud koostöö (PESCOOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••) projektid saada täiendavat kaasrahastamist 10 % ulatuses, kuid see ei toimu automaatselt.

Kõrge esindaja teeb komisjoni toetusel ettepaneku luua Euroopa rahutagamisrahastu näol uue eelarvevälise vahendi, mille eelarve on 10,5 miljardit eurot ja mis koondab olemasolevaid julgeoleku- ja kaitsevaldkonna eelarveväliseid mehhanisme, et ületada olemasolevad lüngad ja parandada puudujäägid. Rahastu suurendab ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) sõjaliste missioonide ja operatsioonide rahastamise tõhusust. See lihtsustab ELi panustamist partnerite juhitavatesse rahutagamisoperatsioonidesse ning laiendab ELi poolt pakutava sõjalise ja kaitsetoetuse ulatust. See võimaldab katta kulutusi, mida ei saa rahastada ELi eelarvest nende sõjalise ja kaitsepoliitilise tähenduse tõttu.

Lisateave 

Õigusaktid ja teabelehedOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Teabeleht: Euroopa rahutagamisrahastuOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Küsimused ja vastusedOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••: Euroopa rahutagamisrahastu

Lisateave ELi tulevase eelarve kohta

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis