Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon kaebab Poola Euroopa Kohtusse, et kaitsta Poola ülemkohtu sõltumatust

25.09.2018

Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Poola Euroopa Liidu Kohtusse, sest Poola uue ülemkohtu seadusega rikutakse kohtute sõltumatuse põhimõtet, ning paluda Euroopa Kohtul võtta kuni kohtuotsuse tegemiseni ajutisi meetmeid.

Poola uue ülemkohtu seadusega langetatakse ülemkohtu kohtunike pensioniiga 70-lt 65-le eluaastale, mistõttu on oht, et 72st ülemkohtu kohtunikust sunnitakse 27 pensionile minema. Selle meetme tulemusena peaks pensionile minema ka ülemkohtu esimene esimees, kelle Poola põhiseaduses sätestatud kuueaastane ametiaeg lõppeks seega enneaegselt.

3. aprillil 2018 jõustunud seaduse kohaselt antakse kohtunikele võimalus taotleda, et Poola Vabariigi president nende ametiaega pikendaks. Pikendamine on võimalik kolmeks aastaks ja seda saab ühe korra uuendada. Presidendi otsuse jaoks ei ole aga kehtestatud selgeid tingimusi ja seda ei ole võimalik taotluse tagasilükkamise korral kohtulikult läbi vaadata. Poola ametivõimud on pakkunud ainsa kaitsemeetmena välja mittesiduva konsultatsiooni Poola kohtute nõukoguga, mille uus koosseis on ametisse määratud vastuolus kohtusüsteemi sõltumatust käsitlevate Euroopa standarditega.

Euroopa Komisjon jääb seisukohale, et Poola ülemkohtu seadus ei ole kooskõlas ELi õigusegasest see õõnestab kohtute sõltumatuse põhimõtet, sealhulgas kohtunike ametist tagandamise keelu põhimõtet, ja seetõttu ei täida Poola oma kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõikest 1 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47.

Komisjon saatis Poola ametivõimudele 2. juulil 2018 ülemkohtu seadust käsitleva märgukirja ja 14. augustil 2018 põhjendatud arvamusePoola ametivõimudelt mõlemale kirjale saadud vastusega ei suudetud komisjoni õiguslikke kahtlusi hajutada.

Poola ülemkohtu kohtunike uue pensionile jäämise korra rakendamist kiirendatakse ja seoses sellega tekib oht, et kahjustatakse tõsiselt ja pöördumatult Poola kohtute sõltumatust ning ühtlasi ELi õiguskorda. Liikmesriikide kohtute sõltumatus on oluline, et liikmesriigid saaksid teha õigusalast koostööd, ning eelkõige, et toimiks ELi toimimise lepingu artiklis 267 sätestatud eelotsusetaotluste mehhanism.

Seetõttu on komisjon liikunud edasi rikkumismenetluse järgmisse etappi ja otsustanud anda asja Euroopa Liidu Kohtusse. Komisjon on ka otsustanud paluda Euroopa Kohtul määrata ajutised meetmed, millega taastada Poola ülemkohtus olukord, nagu see oli enne 3. aprilli 2018, mil vaidlusalused uued seadused vastu võeti. Samuti on komisjon otsustanud taotleda Euroopa Kohtult asja menetlemist kiirendatud korras, et saada võimalikult kiiresti lõplik kohtuotsus.

Lisateave

Pressiteade täismahus

Pressiteade ülemkohtu seadust käsitleva põhjendatud arvamuse kohta

Pressiteade ülemkohtu seadust käsitleva märgukirja kohta

Pressiteade, mis käsitleb põhjendatud ettepanekut, neljandat soovitust õigusriigi olukorra kohta ja üldkohtute korralduse seadusega seotud rikkumismenetlustOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeid

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis