Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon jätkab pangandusreformi

23.11.2016

Euroopa Komisjon esitas täna laiaulatusliku reformipaketi, et veelgi parandada Euroopa Liidu pankade vastupanuvõimet.

Euroopa vajab majanduse rahastamiseks tugevat ja mitmekesist pangandussektorit. Meil on vaja pankade laenuraha, et ettevõtjad saaksid investeerida, püsida konkurentsivõimelistena ja müüa suurematele turgudele ning et inimesed saaksid teha tulevikuplaane. Täna esitasime ettepanekud riski vähendamise kohta. Neis lähtutakse kokkulepitud üleilmsetest standarditest ja arvestatakse Euroopa pangandussektori erisustega,“ märkis Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis.

Meetmed ELi krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastupanuvõime suurendamiseks ning finantsstabiilsuse parandamiseks hõlmavad muu hulgas riskitundlikumaid kapitalinõudeid ning selliste meetodite rakendamist, mis võimaldavad täpsemalt kajastada pankade tegelikku riskipositsiooni. Samuti teeb komisjon ettepaneku kehtestada siduv finantsvõimenduse määr, mille eesmärk on hoida ära krediidiasutuste ja investeerimisühingute ülemäärane finantsvõimendus, ning siduv stabiilne netorahastamise kordaja, mille eesmärk on hoida ära liigne lühiajalisele hulgirahastamisele tuginemine ja vähendada pikaajalise rahastamise riski.

Globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele kehtestatakse nõue hoida kapitali ja muude instrumentide miinimumtaset, millega kaetakse kriisilahenduse korral kahjud. See nõue, mida tuntakse kogu kahjumikatmisvõime nime all, lisatakse olemasolevasse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuete süsteemi, mida kohaldatakse kõikide pankade suhtes. See parandab ELi võimet lahendada selliste globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kriise, kes on sattunud raskustesse, kaitstes samal ajal finantsstabiilsust ja minimeerides maksumaksjate jaoks riske.

Pankade laenuandmisvõimet käsitlevad ettepanekud puudutavad eelkõige meetmeid, mille eesmärk on parandada pankade võimet anda laenu VKEdele ja rahastada taristuprojekte ning vähendada lihtsama struktuuriga väikeste pankade jaoks teatavatest tasustamisega seotud normidest tulenevat halduskoormust.

Tänaste ettepanekutega muudetakse kapitalinõuete määrust ja kapitalinõuete direktiivi, mis võeti vastu 2013. aastal ja milles kehtestati krediidiasutuste (sh pankade) ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded ning juhtimis- ja järelevalvenormid. Samuti muudetakse direktiivi, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning ühtse kriisilahendusmehhanismi määrust, mis võeti vastu 2014. aastal ja milles kehtestati normid makseraskustesse sattunud krediidiasutuste ja investeerimisühingute taastamiseks ja kriisilahendamiseks ning millega loodi ühtne kriisilahendusmehhanism.

Ettepanekud esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks.

Lisateave:

Vt Küsimused ja vastused

CRD IV/CRR

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv

Ühtne kriisilahenduskord

[1]Teatis „Pangandusliidu väljakujundamise poole”, 24.11.2015, COM(2015) 587 final

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis