Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon hoogustab andmepõhise majanduse arengut

11.01.2017

Euroopa Komisjon tutvustas täna poliitilisi ja õiguslikke lahendusi, mille abil antakse hoogu Euroopa Liidu andmepõhisele majandusele. Need on osa mais 2015 esitatud digitaalse ühtse turu strateegiast.

Andmed peaksid saama liikuda vabalt ühest kohast teise ning üle piiride, ühtses andmeruumis. Euroopas takistavad andmete liikumist ja juurdepääsu andmetele nii lokaliseerimiseeskirjad kui ka muud tehnilised ja õiguslikud tõkked. Kui me soovime, et meie andmepõhine majandus aitaks kiirendada majanduskasvu ja luua töökohti, tuleb andmeid kasutada. Et aga andmeid saaks kasutada, peavad nad olema kättesaadavad ja analüüsitud. Meil on vaja kooskõlastatud üleeuroopalist lähenemisviisi, et kasutada maksimaalselt ära andmete pakutavad võimalused ning koostada tugevad Euroopa tasandi eeskirjad isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitseks,“ selgitas digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.

Komisjoni tänases teatises käsitletakse liikmesriikide eeskirju ja õigusnorme, mis takistavad andmete vaba liikumist, ning pakutakse välja võimalused andmete lokaliseerimisega seotud põhjendamatute ja ebaproportsionaalsete piirangute kõrvaldamiseks. Olemasolevate lokaliseerimisnõuete kaotamine alandaks andmeteenuste hinda, laiendades samal ajal nende kasutust ja valikut. Samuti tuuakse teatises välja andmetele juurdepääsu ning nende edastamise ja ülekantavusega seotud õiguslikud küsimused ning käsitletakse andmepõhiste toodete ja teenustega kaasnevat vastutust.

Andmed on uue majanduse liikumapanev jõud. Selleks, et Euroopa saavutaks uuel tööstusmajanduse ajastul edu, on meil tarvis konkreetset ja ennustatavat raamistikku andmete liikumise jaoks ühtsel turul. Selged normid andmete kättesaadavuse, turbe ja vastutuse määramise kohta on Euroopa äriühingutele, VKEdele ja idufirmadele üliolulised, et mõista täielikult asjade interneti kasvupotentsiaali,“ märkis siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska.

Komisjon algatab kaks avalikku konsultatsiooni ning dialoogi liikmesriikide ja teiste sidusrühmadega teatises käsitletud teemadel. Nendega kogutakse lisainformatsiooni edasise poliitika ja õiguslike meetmete kindlakstegemiseks, et aidata kaasa Euroopa andmepõhise majanduse arengule.

Samuti esitas komisjon täna ettepanekud tugevdada eraelu kaitse norme elektroonilise side valdkonnas. Nendega soovitakse ajakohastada kehtivaid õigusnorme ja laiendada nende kohaldamist kõikide elektroonilise side osutajatele. Samas ühtlustatakse nendega elektroonilise side normid eelmisel aastal vastu võetud ELi isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud uute maailmatasemel nõuetega.

Lisateave

Teabeleht: Euroopa andmepõhise majanduse loomine – korduma kippuvad küsimused

Teatis „Euroopa andmepõhise majanduse loomine“

Avaliku konsultatsiooni veebileht

Pressiteate täistekst

Elektroonilise side rangemad normid – küsimused ja vastused

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus

Määrus ELi institutsioonide suhtes kohaldatavate andmekaitse-eeskirjade kohta

Teatis isikuandmete vahetamise ja kaitsmise kohta üleilmastuvas maailmas

Lisateave eraelu puutumatuse ja elektroonilist side kohta

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis