Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon hoiatab investoritele kodakondsuse või elamisloa andmise kavade ohtude eest

23.01.2019

Euroopa Komisjon esitas täna esimese põhjaliku aruande investoritele kodakondsuse või elamisloa andmise kavade kohta ELi liikmesriikides. Aruandes tutvustatakse kavasid ning kirjeldatakse ohte, mis nendega kaasnevad eelkõige seoses julgeoleku, rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja korruptsiooniga. Samuti leitakse, et kavade läbipaistmatus ning koostöö puudumine liikmesriikide vahel süvendab ohte veelgi.

„ELi ja Schengeni ala elamisloa saamisega kaasnevad õigused ja privileegid, mida ei tohiks kuritarvitada. Liikmesriigid peavad alati täielikult järgima ja kohaldama kohustuslikke kontrollmehhanisme ning liikmesriikide investoritele elamislubade andmise kavasid ei tohiks sellest kohustusest vabastada. Meie viimaste aastate jooksul saavutatud tulemusi turvalisuse suurendamisel, piiride tugevdamisel ja teabelünkade kaotamisel ei tohiks ohtu seada. Jälgime tähelepanelikult, et kõik ELi õiguse nõuded oleksid täidetud,“ ütles Euroopa Komisjoni rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos.

Investoritele kodakondsuse andmise kavad võimaldavad isikul saada uue kodakondsuse pelgalt investeeringu tegemise alusel. Praegu on sellised kavad ehk nn kuldsed passid kasutusel Bulgaarias, Küprosel ja Maltal ning need annavad investoritele nende riikide kodakondsuse leebematel tingimustel kui tavapärase naturalisatsiooni korras antava kodakondsuse puhul. Nimetatud kolmes liikmesriigis puudub isikul kohustus enne kodakondsuse saamist füüsiliselt selles riigis elada või omada muid tegelikke sidemeid.

Investoritele elamisloa andmise kavad võimaldavad kolmandate riikide kodanikel saada teatavatel tingimustel loa elada mõnes ELi liikmesriigis. Praegu on sellised kavad kasutusel 20 liikmesriigis: Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi ja Ühendkuningriik. Nn kuldsed viisad on küll kodakondsuse andmise kavadest erinevad, kuid kujutavad endast sama tõsist julgeolekuriski nii liikmesriikidele kui ka ELile tervikuna. Kehtiv elamisluba annab kolmanda riigi kodanikule õiguse vastavas liikmesriigis elada, kuid ka Schengeni alal vabalt reisida. ELi õigusega reguleeritakse küll teatavatesse kategooriatesse kuuluvate kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavaid sisenemistingimusi, aga nendega ei reguleerita praegu investoritele elamislubade andmist ELi tasandil ning see on liikmesriikide pädevuses.

Investeeringute eest saadud elamisload, mille puhul investori füüsiline kohalolek asjaomases liikmesriigis on piiratud või ei ole üldse vajalik, võivad mõjutada ELi pikaajalise elaniku staatuse ja sellega seotud õiguste kohaldamist ning võivad isegi pakkuda võimaluse kiirkorras liikmesriigi ja seega ka ELi kodakondsuse saamiseks. Sellised kavad puudutavad kõikide ELi riikide huve, sest iga isik, kes omandab liikmesriigi kodakondsuse, omandab samal ajal ka ELi kodakondsuse. Ühe liikmesriigi otsus anda kodakondsus investeeringu tegemise eest annab automaatselt ka teiste liikmesriikidega seotud õigusi, see tähendab eelkõige õigust vabalt liikuda ja juurdepääsu ELi siseturule, et tegeleda majandustegevusega, ning õigust valida ja olla valitud Euroopa Parlamendi ja kohalikel valimistel. Praktikas reklaamitakse neid kavasid sageli kui vahendit liidu kodakondsuse saamiseks, millega kaasnevad vastavad õigused ja privileegid.

Lisateave

Täispikk pressiteade (eesti keeles)

Komisjoni aruanne ELi investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavade kohta (inglise keeles)

Uuring kodakondsuskavade kohta(inglise keeles)

Küsimused ja vastused (inglise keeles)

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis