Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon esitas ülevaate ringmajanduse tegevuskavast ja uuest rahastamisplatvormist

30.01.2017

26.01.2017

Euroopa Komisjon esitas täna ülevaate aasta tagasi vastu võetud ringmajanduse tegevuskava tulemustest. Teatistes esitatakse kokkuvõte meetmetest, mis ootavad veel Euroopa Parlamendi ja nõukogu heakskiitu, ning tutvustatakse rahastamisplatvormi, mis võimaldab kokku viia Euroopa Investeerimispanga investoreid ja innovaatilisi jäätmekäitlusettevõtteid. Esitati ka jäätmetest energia tootmise juhised ning tehti ettepanek elektri- ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainete paremaks käitlemiseks.

Ringmajanduse ülesehitamine Euroopas jääb minu ja selle komisjoni peamiseks prioriteediks. Seepärast teeme täna kokkuvõtteid seni tehtud tööst ja püüetest tagada, et kõik meie poliitikasuunad aitaksid muuta Euroopat rohelisemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Uus praktiline lähenemisviis koostöös Euroopa Investeerimispangaga aitab meil tuua täiendavaid investeeringuid sellesse peamisse majanduskasvu toetavasse sektorisse ning luua ELis uusi töökohti. Täna esitame ka õigusaktiettepanekud, millega saab Euroopas ära hoida rohkem kui 3000 tonni ohtlike jäätmete tekke aastas ning säästa energiat ja toorainet,“ ütles säästva arengu eest vastutav komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

2016. aasta lõpuks oli Euroopa investeerimiskava abiga koondatud 164 miljardi euro väärtuses investeeringuid. Sellele saavutusele tuginedes asub rahastamisplatvorm Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) ja programmi „InnovFin” koostöös välja töötama uusi võimalusi ringmajanduse projektide rahastamiseks. Platvormi ülesanne on ühendada komisjoni, Euroopa Investeerimispanka, riiklikke tugipanku ja muid huvirühmi ning selle abil suurendatakse teadlikkust ringmajandusse investeerimise võimalustest ja edendatakse parimaid tavasid võimalike projektijuhtide hulgas, analüüsitakse projekte ja nendega seotud rahastamisvajadusi ning antakse nõu projektide kavandamise ja pankadelt toetuse taotlemise kohta.

Tänane komisjoni teatis jäätmetest energia tootmise rolli kohta ringmajanduses suurendab sellest väikesest, kuid olulisest energiaallikast saadavat kasu. Teatises antakse liikmesriikidele juhiseid, kuidas saavutada kombineeritud jäätmekäitluses jäätmetest energia tootmises õige tasakaal ning optimeerida samal ajal oma panust energialiidu edendamisse ja kasutada võimalusi piiriüleste partnerluste loomiseks seal, kus see on asjakohane ja kooskõlas liidu keskkonnaeesmärkidega.

Täna vastuvõetud pakett sisaldab ka ettepanekut ajakohastada õigusakte, millega piiratakse teatavate ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS direktiiv). Ettepanekuga soovitakse edendada ohtlike materjalide asendamist, et muuta komponentide ringlussevõtt kasumlikumaks. Kavandatud muudatustega lihtsustatakse veelgi järelturu toiminguid (nt edasimüümine) ning elektri- ja elektroonikaseadmete remonti. Hinnangute kohaselt saab Euroopas nende meetmetega ära hoida rohkem kui 3000 tonni ohtlike jäätmete tekke aastas ning seeläbi säästa energiat ja toorainet. Üksnes tervishoiusektoris oleks võimalik säästa hinnanguliselt 170 miljonit eurot tervishoiukulusid.

Lisateave
TEABEKIRI: Küsimused ja vastused
ELi ringmajanduse tegevuskava
Rakendusaruanne
Jäätmetest energia tootmist käsitlev teatis
RoHS direktiiv

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis