Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon esitas ülevaate rändekriisi lahendamisel tehtud edusammudest

10.02.2016

Euroopa Komisjon esitas täna rea aruandeid selle kohta, kuidas on põgenikekriisile reageerimiseks rakendatud Euroopa rände tegevuskavas esitatud prioriteetseid meetmeid. Samuti osutavad aruanded peamistele valdkondadele, kus on vaja võtta tõhusamaid meetmeid, et olukord peatselt taas kontrolli alla saada.

„2015. aasta teisel poolel saabus Euroopa Liitu ebaseaduslikult enneolematult suur hulk inimesi. Kaitset vajavad inimesed peavad taotlema varjupaika selles ELi liikmesriigis, kuhu nad kõige esimesena jõuavad. Vajaduse korral paigutatakse nad ümber mõnda teise liikmesriiki. Need aga, kes varjupaika ei taotle või nõuetele ei vasta, tuleb kiiresti kindlaks teha ja tagasi saata. Rändevoogude kontrolli alla saamine on praegu meie peamine prioriteet. Euroopa Komisjon aitab liikmesriikidel kriisiga ühiselt toime tulla ning annab neile selleks olulisel määral rahalist ja praktilist abi,” ütles Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

Täna esitatud aruannetes antakse ülevaade Itaalia ja Kreeka esmase vastuvõtu süsteemi ja ümberpaigutamiskava edusammudest ning meetmetest, mida on võetud 2015. aasta oktoobris toimunud Lääne-Balkani rändeteel olevate riikide juhtide kohtumisel kokkulepitud avalduses esitatud kohustuste täitmiseks.

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks vastu võetud Euroopa rände tegevuskava olulisuse rõhutamiseks jätkab komisjon ka üheksat käimasolevat rikkumismenetlust. Lisaks esitas komisjon ülevaate ELi ja Türgi tegevuskava rakendamisest.

Samuti võttis komisjon täna vastu soovituse Kreekale, milles on käsitletud kiireloomulisi meetmeid, mille abil taastada võimalus saata põgenikke Dublini määruse kohaselt tagasi riiki, mille kaudu nad ELi jõudsid. Soovituses on esitatud konkreetsed meetmed, mille võtmisel saab Kreeka hakata taas rakendama Dublini süsteemi. Eelkõige tuleb tal parandada vastuvõtuvõimet ja varjupaigataotlejate elutingimusi ning tagada varjupaigataotlejatele reaalne juurdepääs varjupaigamenetlusele ja võimalus otsuseid vaidlustada. Selleks peavad Kreeka ametiasutused olema täielikult töövõimelised, piisava töötajaskonnaga ja vajaduste kohaselt varustatud. Samal ajal tuleb arvesse võtta survet, mida Kreekale avaldab erakordselt suur põgenike arv.

Komisjon arutas ka ettepanekut ajutiselt 30% ulatuses peatada Austria kohustus vastu võtta ümberpaigutamiseks ette nähtud varjupaigataotlejaid, kuna Austria on sattunud hädaolukorda, mille on põhjustanud kolmandate riikide kodanike ootamatu sissevool tema territooriumile teistest Euroopa riikidest (nn teisene ränne), ja järsult on suurenenud Austrias rahvusvahelise kaitse taotlejate arv. Detsembris tegi komisjon samasuguse ettepaneku ka Rootsi kohta.

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis