Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon esitas ülevaate oma tegevusest pagulaskriisi leevendamisel

15.10.2015

Valmistudes 15. oktoobril toimuvaks Euroopa Ülemkoguks, esitas Euroopa Komisjon täna ülevaate Euroopa rände tegevuskava rakendamise olukorrast.

Ülemkogule esitatud teatises käsitletakse komisjoni esildatud ning riigipeade ja valitsusjuhtide poolt 23. septembril heaks kiidetud operatiiv- ja eelarvemeetmete ning ELi õiguse rakendamiseks võetud meetmete tulemusi.

„Liikmesriikide juhid kohtusid kolme nädala eest, et leppida kokku konkreetsetes meetmetes, mida tuleb võtta viivitamata. Komisjon on täitnud kõik oma kohustused. Oleme eraldanud pagulaskriisiga toimetulekuks rohkem rahalisi vahendeid ning muudetud eelarve on nii Euroopa Liidu Nõukogu kui ka parlament juba vastu võtnud. Oleme saatnud oma eksperdid Kreekasse ja Itaaliasse, et tagada kriisikollete süsteemi ja ümberpaigutamiskavade toimimine, ning avaldanud survet, et kõik liikmesriigid kohaldaksid ELi ühtseid varjupaigaeeskirju nõuetekohaselt. Oleme saavutanud konkreetseid tulemusi, kuid vajame liikmesriikidelt suuremat panust,” ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Komisjoni soovitatud kriisikollete süsteem on hakanud toimima. Itaaliale kuuluval Lampedusa saarel on rände haldamise tugirühmad juba tööd alustanud ning varsti tehakse seda ka Kreekas. Tänu neile on toimunud juba varjupaigataotlejate esimesed ümberpaigutamised ning paljud ebaseaduslikud sisserändajad on tagasi saadetud.

Komisjon on teinud koostööd liikmesriikidega, et kiiresti ette valmistada rahvusvahelist kaitset vajavate põgenike ümberasustamine otse kolmandatest riikidest. Esimesed Süüria pagulased on juba ümber asustatud Itaaliasse, Tšehhi Vabariiki ja Liechtensteini, mis osaleb süsteemis Schengeni assotsieerunud riigina. Nende abinõude tõhusaks toimimiseks peavad liikmesriigid kiiresti leidma riiklikud eksperdid tugirühmade töö toetamiseks ning teatama komisjonile oma vastuvõtusuutlikkuse ja riiklikud kontaktpunktid, mis koordineerivad ümberpaigutamist Kreeka ja Itaaliaga.

Komisjon on juba teinud oma 2015. ja 2016. aasta eelarve muudatusettepanekud, mille tulemusel suurenevad pagulaskriisiga toimetulekuks eraldatavad vahendid 1,7 miljardi euroni. Aastatel 2015 ja 2016 eraldab komisjon kriisi leevendamiseks kokku 9,2 miljardit eurot. Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on uue eelarve kiirendatud menetluse korras heaks kiitnud. Liikmesriigid peavad nüüd eraldama vastavad riiklikud vahendid, nagu kinnitasid riigipead ja valitsusjuhid 23. septembril.

Et kõrvaldada praegu ELi suunduvate rände- ja pagulasvoo tekkimise põhjused, tuleb lisaks rahalistele vahendite leidmisele teha ka diplomaatilisi jõupingutusi rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamiseks. Koos Aafrika partneritega valmistatakse ette 11.–12. novembril Vallettas toimuvat rändeteemalist tippkohtumist. Tagasisaatmise tõhusamaks muutmiseks peetakse läbirääkimisi tagasivõtulepingute sõlmimise üle ja püütakse paremini rakendada olemasolevaid kokkuleppeid. Olulised partnerid selles küsimuses on Türgi ja Lääne-Balkani riigid.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis