Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon esitas ettepanekud ELi autoriõiguse eeskirjade ajakohastamiseks ning ulatuslikuma ja kvaliteetsema internetiühenduse tagamiseks ELis

15.09.2016

14.09.16

Euroopa Komisjon esitas täna kaks olulist ettepanekut, mille eesmärk on soodustada digitaalse ühtse turu loomist Euroopas. Esiteks soovib komisjon ajakohastada ELi autoriõiguse eeskirju, et suurendada kultuurilist mitmekesisust Euroopas, täiendada internetis kättesaadavat sisu ja luua selgemad reeglid kõigi internetikasutajate jaoks. Teiseks on plaanis vaadata põhjalikult läbi ELi telekommunikatsiooninormid, et tulla toime eurooplaste suureneva vajadusega ulatuslikuma ja kvaliteetsema internetiühenduse järele ning tõsta Euroopa konkurentsivõimet.

Tänasel autoriõigusi käsitleval ettepanekul on kolm peamist eesmärki: digitaalse sisu suurem valik ning selle kättesaadavus internetipõhiselt ja piiriüleselt; täiustatud eeskirjad teadus- ja haridussisu käsitlevate autoriõiguste osas ja puudega inimeste kaasamine; õiglane ja jätkusuutlik turg loovisikutele, loometööstusele ja ajakirjandusele.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip märkis: „Eurooplased soovivad piiriülest juurdepääsu meie rikkale ja mitmekesisele kultuurile. Komisjoni ettepanekuga muudetakse Euroopa autoriõiguse eeskirju, võttes arvesse digitaalvaldkonna arengut, ning tehakse kättesadavaks rohkem digitaalset sisu. Juurdepääs Euroopa loomesisule ei tohiks olla piiratud, kuid samas peaks sisu olema hästi kaitstud, eelkõige selleks, et parandada loovisikute tasustamist.“

Ettepanek veebisisu nn kaasaskantavuse kohta esitati detsembris 2015. Sellega anti tarbijale õigus kasutada oma internetiteenuste paketti (filmid, muusika, e-raamatud), kui ta viibib välisriigis puhkuse- või ärireisil. Täna välja pakutud mehhanism võimaldab ringhäälinguorganisatsioonidel lihtsamini taotleda õiguste omajatelt vajalikku luba programmide internetipõhiseks edastamiseks muudes ELi liikmesriikides. See hõlmab programme, mida ringhäälinguorganisatsioonid edastavad samaaegselt nii otse-eetris kui ka internetis, ning järelvaatamisteenuseid, mida nad soovivad teha interneti kaudu kättesaadavaks muudes liikmesriikides.

Selleks et parandada juurdepääsu Euroopa rikkale kultuuripärandile, aidatakse uue autoriõiguste direktiiviga toetada muuseume, arhiive ja muid institutsioone teoste digiteerimisel ning teha piiriüleselt kättesaadavaks ka need raamatud või filmid, millest autoriõiguste omajate otsuse kohaselt enam uut tiraaži või uusi koopiaid ei tehta ning mis ei ole seetõttu enam avalikkusele kättesaadavad.

Samuti tegi komisjon ettepaneku kehtestada uus erand, mis võimaldab haridusasutustes kasutada digimaterjale õppetöös näitlikustava vahendina ja piiriüleste internetipõhiste kursuste puhul. Lisaks soovitakse kavandatava direktiiviga muuta ELi teadlaste jaoks lihtsamaks teksti- ja andmekaeve tehnoloogia kasutamine suurte andmehulkade analüüsimiseks.

Autoriõiguse direktiivi eesmärk on parandada autoriõiguste omajate positsiooni läbirääkimiste pidamiseks ja tasu saamiseks teoste levitamisel internetipõhiselt videote jagamise platvormide kaudu (nt YouTube või Dailymotion). Kõnealustel platvormidel on kohustus rakendada tõhusaid vahendeid, näiteks tehnoloogiat, mis võimaldab automaatselt tuvastada laulud ja audiovisuaalsed teosed, mille õiguste omaja on teada ja mille puhul ta on leppinud platvormidega kokku, kas teose levitamine on lubatud või mitte.

Ajalehtede, ajakirjade ja muude ajakirjandusväljaannete kirjastajatele antakse komisjoni ettepanku  kohaselt uus õigus, mis sarnaneb juba filmi- ja fonogrammitootjate ning muude loometööstuse ettevõtjate, nagu ringhäälinguorganisatsioonide, suhtes kehtiva õigusega. Sellega tunnustatakse ajakirjanduse olulist rolli ja uurimistööd kvaliteetse ajakirjandussisu loomisel, mis on oluline kodanikele demokraatlikus ühiskonnas teabele juurdepääsu tagamiseks. Kui ajakirjandusväljaanded tunnistatakse seaduslikult õiguste omajateks, on neil internetipõhiste teenuste osutajatega ajakirjandussisu kasutamise üle peetavatel läbirääkimistel parem positsioon, et otsustada, kas sellele sisule antakse juurdepääs või mitte.

Lisaks autoriõigusi puudutavatele ettepanekutele võttis komisjon täna vastu rea dokumente, millega toetatakse investeerimist ülikiiretesse võrkudesse ja eesmärki anda eurooplastele kiiremini avalik juurdepääs WiFi-le.

Digitaalne ühtne turg ei saa toimida ilma esmaklassiliste sidevõrkudeta. Meil on vaja luua internetiühendus, mis on inimestele taskukohane ja mida nad saavad kasutada ka teel olles. Selleks on vaja spektripoliitikat kogu ELis paremini koordineerida. Neid eesmärke aitavad meil saavutada tihe konkurents ja Euroopa turu põhjalik integreeritus ning uue elektroonilise side seadustikuga kaasnev soodne keskkond,“ märkis asepresident Ansip.

Euroopa elektroonilise side seadustik sisaldab tulevikku suunatud ja lihtsustatud eeskirju, et ettevõtjatel oleks uutesse kvaliteetsetesse infrastruktuuridesse investeerimine kõikjal ELis nii kohalikul tasandil kui ka piiriüleselt atraktiivsem. Tänu uuele raamistikule hoogustuv investeerimine suurendaks ELi SKPd täiendava €910 miljardi euro võrra ja looks järgmise kümne aasta jooksul (aastaks 2025) 1,3 miljonit uut töökohta. Lisaks seadustikule esitas komisjon ka tegevuskava 5G ühenduse kasutuselevõtmiseks kogu ELis alates 2018. aastast. See tooks endaga kaasa kuni kaks miljonit uut töökohta ELis. Veel üks oluline algatus, mis kuulub täna esitatud ühenduvust käsitlevasse paketti, on WiFi4EU, mille abil loodetakse teha WiFi juurdepääsupunktid tasuta kättesaadavaks kõikidele kodanikele.

Lisateave:
Küsimused ja vastused
Autoriõigust käsitlev teabeleht
Lisateave teksti- ja andmekaeve kohta
Telekommunikatsiooni teabeleht WiFi4EU teabeleht
Küsimused ja vastused
Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI), sh andmed ühenduvuse kohta riigiti
Lisateave telekommunikatsiooni kohta

Pressiteate täistekst
Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoniesindus Eestis