Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon ergutab Eestit haldusreformi ellu viima ja soolist palgalõhet vähendama

18.05.2016

Täna esitas Euroopa Komisjon 2016. aasta riigipõhised soovitused, mis sisaldavad iga liikmesriigi jaoks majanduspoliitika suuniseid järgmiseks 12–18 kuuks.

Neis keskendutakse esmatähtsatele reformidele, mis tuleks läbi viia, et tugevdada liikmesriikide majanduse taastumist. Eestil soovitab komisjon keskenduda kohaliku omavalitsuse reformi elluviimisele, soolise palgalõhe vähendamisele ja investeeringute suurendamisele teadusuuringutesse ja innovatsiooni.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Tänane majanduspakett paneb suurt rõhku struktuurireformidele, mis on vajalikud ELi majanduse taastumiseks, majanduskasvu takistavate tegurite kõrvaldamiseks ja tööhõive suurendamiseks. Tööturu ning toodete ja teenuste turgude moderniseerimine ning ettevõtlusega tegelemise lihtsustamine näiteks avaliku halduse reformimise ja maksusüsteemi tõhusamaks ja õiglasemaks muutmise kaudu aitaks avardada töö- ja investeerimisvõimalusi ELis“.

Olukorras, kus Euroopa majanduse mõningast elavnemist toetanud välised tegurid on kadumas, on sisemised tegurid omandamas üha suuremat tähtsust. Seepärast keskenduvad täna esitatud soovitused komisjoni kolmele prioriteetsele valdkonnale.  Investeeringuid on võrreldes kriisieelse ajaga endiselt vähe, ent olukord on paranemas; sellele aitab kaasa ka Euroopa investeerimiskava. ELi liikmesriikide majanduse elavnemise hoogustamiseks ja pikaajalise kasvupotentsiaali suurendamiseks on vaja kiiremini saavutada edu struktuurireformide valdkonnas. Kõik liikmesriigid peavad hakkama järgima vastutustundlikku eelarvepoliitikat ja tagama, et riigieelarve ülesehitus soodustab majanduskasvu.

Eestile antud soovitustes tuuakse välja vajadus tagada kvaliteetsete avalike teenuste, eelkõige sotsiaalteenuste osutamine ja kättesaadavus kohalikul tasandil, võttes muu hulgas vastu ja viies ellu kavandatud kohaliku omavalitsuse reformi. Samuti soovitatakse Eestil võtta meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks ning edendada erainvesteeringuid teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni, tugevdades muu hulgas teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

ELi ministrid peaksid arutama riigipõhiseid soovitusi enne kui riigipead ja valitsusjuhid need kinnitavad. Seejärel asuvad liikmesriigid neid soovitusi oma 2016.–2017. aasta majandus- ja eelarvepoliitika kaudu ellu viima.

Lisateave
Euroopa poolaasta ülevaatlik tabel liikmesriikide kohta
2016. aasta riigipõhised soovitused
Stabiilsuse ja kasvu pakti kohased otsused
Märgukiri riigipõhiste soovituste kohta
Peamised valdkonnad

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Vaata ka: uudised.err.ee