Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon avaldas esimese aruande julgeolekuliidu loomisel tehtud edusammudest

13.10.2016

12.10.16

Täna avaldatud aruandes rõhutatakse vajadust rakendada olemasolevaid Euroopa Liidu õigusakte ning kiirendada komisjoni esitatud julgeolekuga seotud ettepanekute menetlemist. Komisjoni tegevus keskendub sellele, kuidas tõhustada terrorismivastast võitlust, jättes terroristid ilma vahenditest rünnakute korraldamiseks ning suurendades ELi kaitset nende ohtude vastu.

Terroristid ei ründa üht või teist liikmesriiki. Nad ründavad meie elustiili ja avatust, meie tulevikku. Meie vastus peab olema kõikehõlmav ja jätkusuutlik, põhinedes usaldusel ja tõhusal koostööl institutsioonide vahel ja liikmesriikidega,“ sõnas julgeolekuliidu volinik Julian King.

Komisjoni aruandes välja toodud esmatähtsad valdkonnad on õigusraamistiku parandamine, radikaliseerumise ennetamine ja selle vastu võitlemine ning teabevahetuse parandamine, infosüsteemide tugevdamine ja turvalisuse suurendamine välispiiridel. Muu hulgas tuleb komisjoni sõnul saavutada enne aasta lõppu kokkulepe terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi osas, et ELi õigusraamistik suudaks tõhusalt tegeleda terrorismiohuga, eriti mis puudutab tagasipöörduvaid terroristist välisvõitlejaid. Samuti tuleks enne aasta lõppu jõuda kokkuleppele tulirelvade direktiivi läbivaatamises, mille puhul on komisjoni eesmärgiks keelustada kõige ohtlikumad poolautomaatsed tulirelvad. Novembris täiendab komisjon ka lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist käsitleva määruse loetelu ainetest, mille suhtes kehtib tugevdatud kontroll.

Aruandes rõhutatakse ka, et liikmesriigid peaksid viivitamata võtma vajalikud meetmed oma broneeringuinfo üksuste (PIU) loomiseks, et tagada ELi broneeringuinfo direktiivi rakendamine hiljemalt 2018. aasta mais. Komisjon eraldab veel 70 miljoni euro väärtuses ELi vahendeid, et aidata liikmesriikidel nende tööd kiirendada.

Novembris on komisjonil plaanis esitada ettepanek luua ELi reisiteabe ja reisiloa süsteem (ETIAS), et võimaldada Schengeni alale reisivate viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike eelkontrolli. Lisaks tuleks 2016. aasta lõpuks võtta vastu komisjoni ettepanek välispiire ületavate ELi kodanike süstemaatiliste kontrollide kohta ning luua kogu ELi hõlmav riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, et suurendada julgeolekut ELi välispiiridel.

Tänane aruanne on esimene igakuine aruanne tehtud edusammude kohta teel toimiva ja tõhusa julgeolekuliidu suunas. Aruannetes tuuakse esile ELi institutsioonide ja ELi ametite võetud meetmed julgeoleku valdkonnas ning määratakse kindlaks, kus on vaja teha suuremaid jõupingutusi.

Lisateave
Teatis edusammude kohta teel toimiva ja tõhusa julgeolekuliidu suunas
Teatis: Euroopa julgeoleku tegevuskava elluviimine, et võidelda terrorismi vastu ning liikuda tõhusa ja tõelise julgeolekuliidu suunas
Euroopa julgeoleku tegevuskava
Teabeleht: Julgeolekuliit
Küsimused ja vastused: Euroopa julgeoleku tegevuskava: tee julgeolekuliidu suunas
Missioonikiri julgeolekuliidu volinik Sir Julian Kingile

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis