Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon asub maksustamist läbipaistvamaks muutma, et võidelda äriühingu tulumaksu vältimise vastu

18.03.2015

Euroopa Komisjon tutvustas täna maksustamise läbipaistvust käsitlevat meetmepaketti, mis on osa ambitsioonikast tegevuskavast, et võidelda äriühingu tulumaksu vältimise ja kahjuliku maksukonkurentsi vastu ELis.

Hinnangute kohaselt jääb ELi liikmesriikidel äriühingu tulumaksu vältimise tõttu aastas saamata miljardeid eurosid. See õõnestab maksukoormuse õiglast jaotumist maksumaksjate vahel ja ettevõtete ausat konkurentsi. Äriühingud kasutavad ära maksusüsteemide keerukust ning liikmesriikide vähest koostööd, et paigutada oma kasum ümber ja minimeerida makse. Seetõttu on väga oluline suurendada läbipaistvust ja koostööd võitluses agressiivse maksuplaneerimise ja kuritarvitavate maksutavade vastu.

Maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketiga, mis nüüd esitatakse, püütakse tagada, et liikmesriigid saavad vajaliku teabe, et kaitsta tõhusalt oma maksubaasi ja tegeleda tulemuslikult äriühingutega, kes püüavad vältida õiglase maksumäära tasumist.

„Igaüks peab tasuma maksudest õiglase osa. See kehtib nii hargmaiste ettevõtjate kui ka kõigi teiste kohta. Tänane ettepanek automaatse teabevahetuse kohta võimaldab maksuametitel teha paremini kindlaks liikmesriikide õigusaktides eksisteerivaid lünki või topeltmaksustamise võimalusi. Lähikuudel esitab komisjon konkreetsed meetmed nende lünkade ja kattuvuste kõrvaldamiseks,” ütles euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis.

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici märkis omalt poolt järgmist: „Sallivus firmade suhtes, kes hoiavad kõrvale õiglase maksumäära tasumisest, ja süsteemide suhtes, mis võimaldavad neil seda teha, on otsa saanud. Äriühingute kasum tuleb maksustada seal, kus kasum tegelikult teenitakse. Selleks peavad liikmesriigid olema avatud ja tegema omavahel koostööd. Just see ongi maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketi eesmärk.”

Maksustamise läbipaistvust käsitleva paketi oluline osa on seadusandlik ettepanek parandada liikmesriikide koostööd piiriülese maksustamise valdkonnas. Praegu jagavad liikmesriigid üksteisega väga vähe teavet oma maksuotsuste kohta. Iga liikmesriik võib ise otsustada, kas maksuotsus võiks olla oluline ELi muude liikmesriikide jaoks. See tähendab, et sageli ei olda teadlikud mujal ELis kehtivatest piiriülestest maksuotsustest, mis võivad mõjutada riigi maksubaasi. Olukorra lahendamiseks teeb komisjon ettepaneku kõrvaldada selline otsustamise ja tõlgendamise võimalus.

Liikmesriike kohustatakse vahetama automaatselt teavet oma maksuotsuste kohta. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada range ajakava: iga kolme kuu järel peavad liikmesriikide maksuametid saatma kõigile teistele liikmesriikidele lühiaruande kõikide kehtestatud piiriüleste maksuotsuste kohta. Liikmesriikidel on siis võimalik taotleda üksikasjalikumat teavet seoses konkreetse otsusega.

Automaatne teabevahetus võimaldab liikmesriikidel välja selgitada äriühingute kuritarvitavaid maksutavasid ja võtta vajalikke meetmeid. See peaks muutma maksukonkurentsi õiglasemaks, sest on vähem tõenäoline, et maksuametid pakuvad ettevõtjatele valikulist maksustamist, kui teistel ettevõtetel on juurdepääs sellisele teabele.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis