Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon asub hoogustama ringmajandusele üleminekut

02.12.2015

Euroopa Komisjon võttis täna vastu põhjaliku meetmepaketi, et aidata Euroopa ettevõtjatel ja tarbijatel üle minna tugevamale ja täielikumale ringmajandusele, kus ressursse kasutatakse veelgi säästvamalt.

Säästva arengu eest vastutav komisjoni asepresident Frans Timmermans märkis: „Meie planeet ega majandus ei jää ellu, kui jätkame põhimõttel „võta, kasuta ja viska ära”. Me peame säilitama väärtuslikke ressursse ja täielikult ära kasutama nende majandusliku väärtuse. Ringmajanduse põhieesmärk on jäätmete vähendamine ja keskkonnakaitse, kuid ühtlasi ka kogu meie majanduse toimimise põhjalik muutmine. Oma tootmis-, töötamis- ja ostmisviise ümber kujundades saame luua uusi võimalusi ja uusi töökohti. Tänase paketiga esitame tõeliselt tervikliku raamistiku muutuste tegelikuks elluviimiseks.”

Komisjoni esitatud ringmajanduse tegevuskavas kirjeldatakse meetmeid ringmajanduse suletud ahela loomiseks, mis hõlmaks toote olelusringi kõiki etappe alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja teiseste toorainete turu korraldamiseni. Muu hulgas on kavas esitada ettepanekud toidujäätmete vähendamiseks, töötada välja teiseste toorainete kvaliteedistandardid, koostada strateegia plasti käitlemiseks ringmajanduses ning muuta väetisi käsitlevat määrust.

Lisaks ringmajanduse tegevuskavale võttis komisjon vastu ka jäätmeid käsitlevad ettepanekud, milles on esitatud selged ja pikaajalised eesmärgid ringlussevõtu suurendamiseks ja prügilatesse ladestamise vähendamiseks ning kirjeldatud konkreetseid meetmeid, et kõrvaldada selles valdkonnas esinevad takistused, parandada jäätmekäitlust ning võtta arvesse olukorra erinevust liikmesriigiti. Näiteks on seatud eesmärgiks võtta 2030. aastaks ringlusse 65% olmejäätmetest ning vähendada jäätmete prügilasse ladestamist 10%-ni kogu jäätmetest.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen kommenteeris: „Ettepanekutega antakse positiivne sõnum neile, kes soovivad investeerida ringmajandusse. Täna võime öelda, et Euroopa on parim paik jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku äritegevuse arendamiseks. Üleminek täielikumale ringmajandusele tähendab turumajanduse ümberkujundamist ja konkurentsivõime parandamist. Kui oleme ressursitõhusamad ja vähendame sõltuvust nappidest toorainetest, võime saavutada konkurentsieelise.”

Üleminekut ringmajandusele toetatakse rahaliselt Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi vahenditest, rohkem kui 650 miljoni euroga ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammist „Horisont 2020”, 5,5 miljardi euroga struktuurifondidest (jäätmekäitluse jaoks) ning riiklikul tasandil tehtavate investeeringutega ringmajandusse.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Vt ka: Euroopa Komisjoni pressiteate täisteksti