Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon andis ülevaate Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendamisest ja kavandatavatest terrorismivastastest meetmetest

20.04.2016

Euroopa Komisjon avaldas täna teatise, milles antakse ülevaade aasta tagasi vastu võetud Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendamisel tehtud edusammudest, tuuakse välja puudujäägid terrorismivastases võitluses ning vajalikud meetmed nende kõrvaldamiseks.

„Ühe liikmesriigi sisejulgeolek on kõigi liikmesriikide sisejulgeolek. Killustatus nõrgestab meid. Nagu näitasid hiljutised rünnakud mitmes liikmesriigis, kasutavad terroristid ja kurjategijad seda täiel määral ära. Me peame sellest üle saama ja astuma samme tõelise ELi julgeolekuliidu saavutamiseks,” märkis rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos.

Teatises nimetatakse prioriteetsed valdkonnad võitluses terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu, kus tuleks vastu võtta ja ellu viia komisjoni poolt juba esitatud ettepanekud ning võtta lisameetmeid. Need hõlmavad muu hulgas naasvatest välisvõitlejatest tuleneva ohu kõrvaldamist – riiklikud ametiasutused peavad olema täiel määral teadlikud terroristidest välisvõitlejate nii riiki sisenemisest kui ka sealt lahkumisest ning nad peavad seda teavet nii omavahel kui ka ELi asutustega Schengeni infosüsteemi ja Europolile alluva Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse kaudu jagama. Viimast tuleks tugevdada, et see suudaks kavandada ühisoperatsioone, hinnata ohtusid ja koordineerida õiguskaitseasutuste jälitusteavet.

Samuti on esmatähtis ennetada radikaliseerumist ja Euroopa Liidu kodanike värbamist terroriorganisatsioonide poolt. Liikmesriigid peavad tagama, et juba radikaliseerunud osaleksid deradikaliseerimise programmides, hoidma ära terrorismipropaganda levitamise ja vihakõne ning vahetama teavet suurt radikaliseerumisohtu kujutavate isikute kohta.

Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid jõudma kiiresti kokkuleppele komisjoni ettepanekus võtta vastu direktiiv, mille eesmärk on karmistada selliste terrorismiga seotud kuritegude kriminaliseerimist, nagu terroristidele majutuse, transpordi või materiaalse toetuse pakkumine või avalik terrorikuritegudele õhutamine. Samuti tuleks kiiresti vastu võtta komisjoni ettepanekud teabevahetuse ja infosüsteemide koostalitusvõime parandamiseks, mis hõlmavad näiteks Euroopa karistusregistrite infosüsteemi kohaldamisala laiendamist kolmandate riikide kodanikele.

Selleks, et muuta tulirelvad ja lõhkeained terroristidele kättesaamatuks, peaksid liikmesriigid kiiresti rakendama tulirelvi ja lõhkeaineid käsitleva tegevuskava ning Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid võtma vastu komisjoni esitatud relvade omandamise ja valduse kontrolli direktiivi parandusettepaneku.

Lisaks sellele on komisjonil kavas esitada ettepanekud terrorismi rahastamise vastase võitluse tegevuskava rakendamiseks, et aidata liikmesriikidel tuvastada ja vältida rahaliste vahendite ja muude varade liikumist ning tõkestada terroriorganisatsioonide tuluallikaid.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis