Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon algatas arutelu ELi rahanduse kohta

28.06.2017

Euroopa Komisjon avaldas täna aruteludokumendi, milles käsitletakse erinevate Euroopa tulevikustsenaariumide mõju ELi eelarvele.

„Kui Euroopa kavatseb lahendada uusi probleeme, tuleb selleks leida ka raha. Me saame kas kulutada vähem või tuleb leida uusi tuluallikaid. Kuid igal juhul peab iga ELi eelarvest investeeritud euro andma lisandväärtust ja mõjutama inimeste igapäevaelu positiivselt,“ märkis eelarve ja inimressursside eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Günther H. Oettinger.

ELi eelarve on silmitsi raske ülesandega teha vähema rahaga rohkem ära. EL peaks mängima suuremat rooli sellistes uutes poliitikavaldkondades nagu ränne, sise- ja välisjulgeolek ning kaitse. Peale selle peaks Euroopa säilitama juhtpositsiooni maailmas, olles suurim humanitaar- ja arenguabi andja ja liider kliimamuutuste vastases võitluses. See tuleb saavutada ELi eelarvega, mis Ühendkuningriigi liidust lahkumise järel ainult kahaneb.

„On aeg ELi eelarve ümber teha. Tehkem see lihtsamaks, paindlikumaks ja kaalugem julgelt ja kujutlusvõimet kasutades, kuidas muuta see võimsaks vahendiks, mis aitab meil kasvada kiiremini ja rohkem kokku, nii et keegi ei jääks selles ülemaailmses majanduses tähelepanuta,” ütles regionaalpoliitika volinik Corina Crețu.

Tänases aruteludokumendis tuuakse välja olulised arutamist vajavad punktid, mis põhinevad 1. märtsil avaldatud valges raamatus Euroopa tuleviku kohta nimetatud viiel ELi stsenaariumil: jätkatakse praegusel moel; võetakse koos vähem ette; liigutakse edasi eri kiirusega; tehakse vähem, kuid tõhusamalt või tehakse koos veelgi rohkem. Igal neist näitlikest stsenaariumidest oleks erinevad tagajärjed – seda nii selles osas, millele kulutada, kui ka selles osas, kust peaks raha tulema. Valikuvariantidena nimetatakse nii seniste meetmete kulude kärpimist kui ka tulude suurendamist.

Veel tuuakse aruteludokumendis välja ELi eelarve põhijooned ning tähtsaimate valdkondade (näiteks ühtekuuluvus ja põllumajandus) põhisuundumused. Samuti peatutakse üldistel teemadel, nagu ELi rahastuse lisandväärtus ja ELi rahastuse mõju liikmesriikide struktuurireformidele.

Valge raamatuga algatatud arutelu, mille raames on avaldatud rida aruteludokumente, aitab koostada ettepanekut EL 27 järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mille komisjon kavatseb esitada 2018. aasta keskel.

Mitmeaastases finantsraamistikus sätestatakse maksimaalsed summad, mida EL võib igal aastal eri poliitikavaldkondades kulutada vähemalt viie aasta jooksul. Praegune mitmeaastane finantsraamistik hõlmab ajavahemikku 2014–2020. Igal aastal peab eelarve olema kõnealuse raamistikuga kooskõlas.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis