Esita küsimus elik@nlib.ee

Eurobaromeetri rahvuslik aruanne – sügis 2017

02.03.2018

Viimase Eurobaromeetri uuringu rahvusliku aruande andmetel on Eesti elanikud tuleviku osas optimistlikud, peavad oma riigi olulisimateks probleemideks hinnatõusu ja tervishoiusüsteemi ning kasutavad televiisori kõrval infoallikana üha rohkem internetti.

Aruanne annab ülevaate uuringust Eurobaromeeter 88, mis viidi läbi 2017. aasta sügisel, 5. novembrist kuni 19. novembrini, kokku 34 riigis. Riikide hulgas olid Euroopa Liidu 28 liikmesriiki, viis kandidaatriiki (endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Türgi, Montenegro, Serbia ja Albaania) ning Põhja-Küpros (Küprose-Türgi kogukond, mida ei valitse Küprose Vabariik).

Eestis viidi küsitlus läbi 5. novembrist 13. novembrini. Kokku küsitleti 1009 Eestis elavat Euroopa Liidu kodanikku. Aruanne keskendub eelkõige Eesti tulemuste esitamisele võrreldes Euroopa Liidu 28 liikmesriigi keskmisega. Mõningal juhul on välja toodud ajaline trend. Uuringu peamine eesmärk oli kaardistada Euroopa Liiduga seotud arvamusi ja hoiakuid.

Kolm peamist peatükki on „Üldised hinnangud elule Eestis“, „Hoiakud Euroopa Liidu suhtes“ ning „Informatsiooniallikad, mille olulisemad tulemused on järgmised:

Üldised hinnangud elule Eestis

 • Eestis on elanike seas eluga rahulolu püsinud stabiilselt nelja viiendiku ligi (81%) ning see on EL28 keskmisega ligilähedasel tasemel (83%).
 • Kiire majanduskasv suurendab ja kindlustab elanike positiivset hinnangut nii riigi kui ka leibkonna majanduslikule olukorrale.
 • Eesti elanikud on tuleviku suhtes pigem optimistlikud ja eeldavad leibkonna ja riigi majandusliku olukorra paranemist.
 • Eesti olulisimaks probleemiks peavad kodanikud hinnatõusu ja tervishoiusüsteemi.

Hoiakud Euroopa Liidu suhtes

 • Positiivne suhtumine Euroopa Liitu on võrdne EL28 keskmisega (39%/40%), kuid Eesti elanikud on enamjaolt võtnud neutraalse hoiaku (49%).
 • Euroopa Liidu poliitikas toetatakse väljatoodud aspektidest enim EL-i kodanike vaba liikumist.
 • Kõige suuremat vastumeelt tekitab väljatoodud väidetest Euroopa ühine rändepoliitika.
 • Inimeste jaoks on isiklikult kõige olulisem väärtus väljatoodutest rahu ja inimõigused, mis on ka Euroopa Liidule enim omistatud väärtused .
 • Eesti kodanike arvamused ja EL28 keskmised on väga väikeste varieeruvustega.
 • Inimestele oluline väärtus, mida EL-ile ei omistata, on austus inimelu vastu ja eneseteostus.
 • EL-ile omane väärtus, mida kodanikud kõige olulisemaks ei pea, on demokraatia ja solidaarsus.

Informatsiooniallikad

 • Eesti elanike jaoks on peamine infoallikas televiisor.
 • Interneti osakaal on tõusuteel ning on teisel positsioonil kasutatavate infoallikate seas.
 • Vanemad kodanikud saavad teavet peamiselt televiisorist ja raadiost ning noored kasutavad selleks internetti.

Lae alla Eurobaromeetri küsitlus eestlaste suhtumise kohta Euroopa Liitu siit: http://europa.eu/!Wd96MG

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis