Otsing

Seadusandlus

Seadusandlus

Euroopa Liidu seadusandluse aluse moodustavad asutamislepingud ehk primaarne (esmane) õigus, millele tuginevad liidu institutsioonides vastu võetavad õigusaktid ehk sekundaarne (teisene) õigus. Esmase õiguse moodustavad liikmesriikide vahelised lepingud, millest tähtsaimad on Euroopa ühenduste asutamislepingud koos lisade, protokollide ning muudatusi tegevate lepingutega. Ühenduse teisese õigusega on täpsustatud asutamislepinguid. Kohustuslikud õigusaktid on määrused, direktiivid ja otsused. Soovitused ja arvamused pole kohustuslikud.

Määrused on täies mahus siduvad ning kohustuslikud kõigis liikmesriikides. Need avaldatakse Euroopa Liidu Teataja õigusaktide L seerias. Selliselt avaldatuna muutuvad määrused automaatselt ja ilma siseriikliku harmoneerimiseta liikmesriikide õigussüsteemi osaks. Direktiivid  on liikmesriikidele kohustuslikud, kuid liikmesriigid saavad ise otsustada, milliste meetoditega (seadus, valitsuse määrus jne) tagada nende täitmine. Otsused on siduvad üksikisikutele, ettevõtetele, ühenduse institutsioonidele või liikmesriikidele sõltuvalt sellest, kellele need on suunatud. Soovitus kajastab liidu nägemust meetmetest, mis on vajalikud mingi eesmärgi saavutamiseks. Arvamus esitab liidu vaateid mingile küsimusele, kuid ei pruugi soovitada mingeid tegevusi.

Sellelt lehelt leiab loetelu olulisematele ELi andmebaasidele ja ELI institutsioonide dokumendiregistritele.

akkordionipikktekst

Aluslepingud

Muud õigusaktid

Eesti ja ELi vahel sõlmitud lepingud

akkordionipikktekst

Dokumendiregistrid:

Luba