Otsing

Europe's passive virtues : deference to national authorities in EU free movement law

Europe's passive virtues : deference to national authorities in EU free movement law

Euroopa Liidu Kohtul on olnud keskne roll Euroopa Liidu (EL) siseturu loomisel ja tugevdamisel. Kuid kohus on saanud ka kriitika osaliseks, nimelt liigse kohtuliku aktivismi ning siseriiklike reguleerivate asutuste autonoomia ja volituste piiramise pärast.
Raamatus "Europe's Passive Virtues" analüüsitakse otsustamisvabadust, mis on liikmesriikidele antud läbi kahe doktriini - need on kaalutlusõigus ja detsentraliseeritud kohtulik kontroll. Raamatu keskmes on empiiriline uuring Euroopa Kohtu vaba liikumise kohtupraktikast perioodil 1974 kuni 2013. Autor jõuab järeldusele, et vaba liikumist sätestavad õigusnormid on viimase nelja aastakümnega märkimisväärselt muutunud ja Euroopa Liidu Kohus jätab üha rohkem otsuseid siseriiklike õigusloojate ja kohtunike kätesse. See trend mõjutab võimu jaotumist Euroopa ja siseriikliku tasandi kohtusüsteemi vahel ning muudab ka siseturu olemust. Autori hinnangul on sellised uued passiivsed eelised omakorda seotud rea ELis aset leidvate poliitiliste, põhiseaduslike ja institutsionaalsete arengutega. 

Sisukord

Raamatu kaanepilt

Jan Zglinski
Oxford : Oxford University Press
2020
219 lehekülge
ISBN 9780198844792

Luba