Otsing

EU eIDAS Regulation : Regulation (EU) 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market : article-by-article commentary

EU eIDAS Regulation : Regulation (EU) 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market : article-by-article commentary

Raamatus "EU eIDAS Regulation" seletatakse lahti e-identimise ja usaldusteenuste määruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 910/2014, 23. juuli 2014, e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) kõik sätted. Määruse eesmärgiks on tõsta usaldust e-tehingute vastu ja suurendada nii avaliku ja erasektori internetipõhiste teenuste, e-äri ja e-kaubanduse tõhusust.

Raamat pakub määruse kõikide sätete kohta põhjalikke kommentaare koos viidetega teaduslikele kirjutistele. Piiriülese projekti tulemusena valminud teos analüüsib erinevate Euroopa riikide praktikat. Selleks, et anda hinnang määruse rakendamisega seotud õiguslikele probleemidele, analüüsivad autorid määruse kõiki aspekte: ühelt poolt järgides tehnoloogianeutraalset  lähenemisviisi, mida määrusega on soovitud saavutada ja teiselt poolt siiski ka selle väga spetsiifilise valdkonna tehniliselt kindlaks määratud definitsioone ja nõudeid.

Sisukord

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014, e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ ELT L 257, 28.8.2014, lk 73—114

Raamatu kaanepilt

edited by Alessio Zaccaria, Martin Schmidt-Kessel, Reiner Schulze, Alberto Maria Gambino
München [etc.] : Beck [etc.]
2020
379 lehekülge
ISBN 9783406742972 

Luba