Otsing

The EU citizenship directive : a commentary

The EU citizenship directive : a commentary

Euroopa Liidu (EL) kodanikel ja nende pereliikmetel on õigus lühemat või pikemat aega viibida teises liikmesriigis - turistidena, külalistena, üliõpilastena, ettevõtjatena, töötajate ja teenusepakkujatena. Sellist isikute vaba liikumist reguleerib üks kõikehõlmav õigusakt: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil (edaspidi „kodanike direktiiv”). Direktiivi kohaldatakse alates 30. aprillist 2004 ning see tuli ELi riikides jõustada 30. aprilliks 2006. Alates jõustumisest on kodanike direktiivi elluviimine andnud alust kohtuvaidlusteks. Siseriiklikud kohtud on korduvalt taotlenud Euroopa Kohtult eelotsuseid seoses direktiivi sätete tõlgendamisega.

Raamat "The EU citizenship directive : a commentary" selgitab kodanike direktiivi ajaloolist ja õiguslikku konteksti, jälgib direktiivi iga sätte seadusandlikku arengut ning annab ülevaate seotud Euroopa Kohtu kohtupraktikast. Käsitlemist leiavad Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise tagajärjed kodanike vabale liikumisele.

Sisukord

Kodanike direktiivi konsolideeritud versioon

Raamatu The EU citizenship directive : a commentary kaanepilt

Guild, Elspeth
New York, NY : Oxford University Press
2019
367 lehekülge
ISBN 9780198849384

Luba