Otsing

Viimati uuendatud:21/04/2021 - 16:08
Välisjulgeolek ja -kaitse
Fookuse peateema sisu

Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) loob raamistiku ELi poliitilistele ja sõjalistele struktuuridele ning liidu sõjalistele ja tsiviiloperatsioonidele ning -missioonidele välisriikides. Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) on liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) lahutamatu osa. ÜJKPle seab raamistiku Euroopa Liidu leping. ÜVJP ja ÜJKP rahastamine on sätestatud lepingu V jaotise 2. peatüki 1. jao artiklis 41 ning poliitikat kirjeldatakse lähemalt 2. jao artiklites 42–46 („Sätted ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta“), samuti protokollides nr 1, 10 ja 11 ning deklaratsioonides 13 ja 14. Euroopa Parlamendi rolli ÜVJP ja ÜJKP arengus on kirjeldatud ELi lepingu artiklis 36.

Lissaboni lepinguga võeti kasutusele mõiste „Euroopa võimete- ja relvastuspoliitika“. ELi lepingu artikli 42 lõige 3) ja loodi ühenduslüli ÜJKP ja muude liidu poliitikavaldkondade vahel, seades Euroopa Kaitseagentuurile ja komisjonile kohustuse tegutseda vajaduse korral koostöös (ELi lepingu artikli 45 lõige 2). See puudutab eriti liidu teadus-, tööstus- ja kosmosepoliitikat, millega seoses anti Euroopa Parlamendile volitused mõjutada ÜJKPd senisest tunduvalt enam.

Lissaboni lepinguga tehtud uuendused on võimaldanud suurendada ÜJKP poliitilist sidusust. Keskset institutsioonilist rolli täidab komisjoni asepresident ning kõrge esindaja, kes juhib välisasjade nõukogu selle kaitseministrite koosseisus (ÜJKP küsimustes ELi otsuseid langetav organ) ja Euroopa Kaitseagentuuri.

Vaata ka: Euroopa Liidu teemalised teabelehed. Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika. 2018.


Märksõnad: Euroopa Liit; ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; julgeolekukoostöö; kaitsepoliitika; kaitsekoostöö; Euroopa julgeolekustrateegia; Euroopa globaalstrateegia; Euroopa sõjavägi; Euroopa Kaitsefond; PESCO; NATO.


Teemaviited sotsiaalmeedias: #EUDefence

Fookuslehe koostaja: Merle Raid
Merle.Raid@nlib.ee

Foto: Sgt Rupert Frere, RLC

 

 

Luba