Otsing

Viimati uuendatud:29/07/2020 - 13:52
Teadustööd
Fookuse peateema sisu

Tartu Ülikooli repositoorium

 • Albert, Annely. Solidaarsus ja koormajagamine Euroopa Liidus: Eesti võimekus osaleda pagulaste ümberpaigutamises : bakalaureusetöö / juhendaja: Kristina Kallas ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, riigiteaduste instituut. – Tartu : Tartu Ülikool, 2013.
 • Asser, Kristi. Eesti elanikkonna hoiakud pagulaste suhtes ja seda mõjutavad individuaalsed tegurid : bakalaureusetöö / juhendaja: Mare Ainsaar ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, ühiskonnateaduste instituut, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava. – Tartu : Tartu Ülikool, 2015.
 • Asser, Kristi. Eesti, Rootsi ja Tšehhi elanikkonna hoiakud varjupaigapoliitika suhtes Euroopa sotsiaaluuringu (2014) andmetel : magistritöö / juhendaja: Mare Ainsaar ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, ühiskonnateaduste instituut, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava. – Tartu : Tartu Ülikool, 2017.
 • Fomotškin, Otto. Eesti poliitilised diskursused pagulaspoliitikas : bakalaureusetöö / juhendaja: Judit Strömpl ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, ühiskonnateaduste instituut, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika peaeriala. – Tartu : Tartu Ülikool, 2014.
 • Holmberg, Teele. Euroopa Liidu varjupaigapoliitika euroopastumise tegurid Eestile Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi kujunemisel : magistritöö /  juhendajad: Ramon Loik, Raul Eamets ; Tartu Ülikool, Euroopa kolledž. – Tartu : Tartu Ülikool, 2014.
 • Kalma, Mari. Süüria pagulaste mõju peamiste Euroopa Liidu sihtriikide majandustele: bakalaureusetöö / juhendaja: Raul Eamets ; Tartu Ülikool, majandusteaduskond. – Tartu : Tartu Ülikool, 2016.
 • Kiin, Marika. Immigrantidega seotud hoiakud ja neid mõjutavad tegurid : bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogia erialal / juhendaja: Anneli Kährik ; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond. – Tartu, Tartu Ülikool, 2017.
 • Konovalov, Johan-Kristjan. Milliseid süüdistamise ja süüst hoidumise võtteid kasutasid Eesti poliitikud ÜRO ränderaamistikust kõneledes?: magistritöö / juhendaja: Sten Hansson ; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava. - Tartu: Tartu Ülikool, 2020.
 • Krull, Urmas. Interagency approach in EU´s crisis management during migration crisis of 2015: an effective solution or unused opportunity? : Master’s Thesis / supervisor: Eoin Micheal McNamara ; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu : University of Tartu, 2018.
 • Kuslap, Minna. Pagulasdiskursus Postimehe arvamuslugudes aastal 2015 : magistritöö / juhendaja: Kersti Lepajõe ; Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele osakond. – Tartu : Tartu Ülikool, 2016.
 • Laineste, Marianne. Pagulasõpilaste lõimumist ja kohanemist soodustavad ning takistavad tegurid vabatahtlike tugiisikute arvamuse põhjal : bakalaureusetöö / juhendaja: Karmen Trasberg. – Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut. – Tartu : Tartu Ülikool, 2018.
 • Lokk, Anete. Euroopa Liidu ja Türgi vaheline lepe läbirääkimiste teooriate valguses: bakalaureusetöö / juhendaja: Piret Ehin ; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut. - Tartu: Tartu Ülikool, 2020.
 • Luhamägi, Kati. Sotsiaalse konflikti olemus, allikad ja lahendamise teed Euroopa pagulaskriisi näitel : magistritöö / juhendaja: Silvia Kaugia ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond, avaliku õiguse osakond. – Tartu : Tartu Ülikool, 2016.
 • Lulla, Silver. Tackling the problem of migrant smuggling into the European Union: Master’s thesis / supervisor: Piret Ehin ; co-supervisor: Eero Janson ; University of Tartu, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu : University of Tartu, 2016.
 • Margus, Kaisa. Paadipõgenikud Vahemerel – rahvusvahelise õiguse proovikivi : magistritöö / juhendaja: Julia Laffranque ; Tartu Ülikool, avaliku õiguse osakond. – Tartu : Tartu Ülikool, 2019.
 • Mihkelsoo, Ingi. Euroopa Liidus sisserändajate lõimumisprotsesside ühtse mõõtmise võimalikkus : magistritöö / juhendaja: Kristina Kallas ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, riigiteaduste instituut. – Tartu : Tartu Ülikool, 2014. – 88 lk.
 • Niibo, Indrek. The Public Communication of the Estonian Government Regarding the Refugee Crisis in 2015: Discourse Analytical Approach: MA Thesis / Supervisor: Külliki Seppel ; University of Tartu, J. Skytte Institute of Political Studies. – Tartu : University of Tartu, 2016.
 • Olesk, Kerttu. Pagulaste diskursused Eesti poliitilise eliidi sotsiaalmeedia postituste ja kommentaaride näitel: bakalaureusetöö / juhendaja: Kats Kivistik ; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johann Skytte poliitikauuringute instituut. – Tartu : Tartu Ülikool, 2016.
 • Orloff, Barbara. Direktiivide 2005/85/EÜ ja 2013/32/EL mõju rahvusvahelise kaitse menetlusele Eestis : magistritöö / juhendaja: Ene Andresen ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond, riigi- ja haldusõiguse õppetool. – Tartu : Tartu Ülikool, 2014.
 • Pai, Tiina. Communicating the European Union in crisis: European Commission crisis communication and its consequences for reputation and legitimacy : MA Thesis / Supervisor: Thomas Linsenmaier ; Co-supervisor: Kaarel Vanamölder. – University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu : University of Tartu, 2018.
 • Palits, Janar. Dublini süsteemi toimimine Eesti näitel: magistritöö / juhendajad: Viljar Veebel, Raul Toomla.- Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut. - Tartu: Tartu Ülikool, 2020.
 • Puuraid, Kärt. Kooli tugispetsialistide ja õpetajate arvamused koostööst pagulaste õpetamisel ühe Tartu kooli näitel : bakalaureusetöö / juhendaja: Karmen Trasberg ; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut. – Tartu: Tartu Ülikool, 2017.
 • Põldma, Marina. Riigi suveräänsus ja julgeolek ning rahvusvahelise kaitse taotleja õigused / juhendaja: René Värk ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond Tallinnas, avaliku õiguse instituut. – Tallinn, 2015.
 • Rentel, Gerda. Pagulasvastase veebikommuuni “Ei pagulastele / Estonians against refugee quotas” roll Eesti pagulasdebatis: kommuuni liikmete arvamused ja kogemused : bakalaureusetöö / juhendaja: Andra Siibak ; Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava. – Tartu : Tartu Ülikool, 2016.
 • Schütz, Aire. Hoiakuid immigrantide suhtes selgitavad tegurid Euroopa Sotsiaaluuringu V vooru andmetel : magistritöö / juhendaja: Tiiu Paas ; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, rahvamajanduse instituut.- Tartu : Tartu Ülikool, 2013.
 • Sutt, Gerli. Sisserändajate kohanemisprotsessiga toimetulek Pärnus : lõputöö / juhendaja: Liina Käär ; Tartu Ülikool, Pärnu kolledž, sotsiaaltöö korralduse osakond. – Pärnu : Tartu Ülikool 2018.
 • Säde, Ilona. Saatjata alaealise ligipääs õigusabile rahvusvahelise kaitse menetluses: võrdlev analüüs Eesti, Soome ja Portugali õiguse näitel: magistritöö / juhendaja: Silvia Kaugia ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond, karistusõiguse osakond. - Tartu: Tartu Ülikool, 2020.
 • Tikhonova, Ekaterina. Representations of the refugee crisis in the Russian media : MA thesis / supervisor: Stefano Braghiroli ; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu : University of Tartu, 2017.
 • Tuur, Teele. Tartu linna lasteaedade õppealajuhatajate arvamus valmisolekust pagulasperede laste vastuvõtmiseks ja õpetamiseks eestikeelsesse lasteaeda : bakalaureusetöö / juhendaja: Meeli Väljaots, kaasjuhendaja: Esta Sikkal ; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut. –  Tartu: Tartu Ülikool, 2018.
 • Valk, Marit. Immigratsioon meedia kõneainena aastatel 2003-2005 ja 2012-2014 : magistritöö / juhendaja: Külliki Seppel ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, ühiskonnateaduste instituut, ajakirjanduse õppekava. – Tartu : Tartu Ülikool, 2015.

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu

 • Jääskeläinen, Julia Kristiina. EU Migration Policy Cooperation Approach towards the Southern Mediterranean Countries after the Arab Upheavals: bakalaureusetöö / juhendaja Ivar Hendla ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, õiguse instituut. – Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2018.
 • Kabi, Kirill-Kevin. Eesti valmisolek pagulaste vastuvõtmiseks : bakalaureusetöö / juhendaja: Tarmo Tuisk ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, rahvusvaheliste suhete instituut, Euroopa uuringute õppetool. – Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2016.
 • Krykov, Mihail. Fundamental Human Rights and Irregular Migrants under the Dublin System : bachelor’s thesis / supervisor: Lehte Roots ; Tallinn University of Technology, Faculty of Social Sciences, Tallinn Law School, Jean Monnet Chair of European Law. – Tallinn : Tallinn University of Technology, 2016. Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus.
 • Luuk, Liis. Migration Crisis in the EU: a New Threat for Estonia?: magistritöö / juhendaja: Holger Mölder ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, rahvusvaheliste suhete instituut, rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetool. – Tallinn : Tallinn Tehnikaülikool, 2016.
 • Marjamägi, Evelin. Ülevaade tänasest immigratsioonikriisist Euroopa Liidus ning Eesti meedias ja ühiskonnas valitsevate hoiakute diskursusanalüüs: bakalaureusetöö / juhendaja: Aksel Kirch ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, rahvusvaheliste suhete instituut, Euroopa uuringute õppetool. – Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2015.
 • Žehtunova, Svetlana. European Migration Crisis: Securitization Processes – Case-Study: Germany and Poland : magistritöö / juhendaja: Holger Mölder ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, õiguse instituut. – Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2017.
 • Tamminen, Satu Elisa. The Concept of Human Security in the European Union’s Foreign and Security Policies – The Migrant Crisis: bakalaureusetöö / juhendaja: Holger Mölder ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, rahvusvaheliste suhete instituut. – Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2016.
 • Väli, Sirli. Kontrollimatu rändekriisi ja inimsmuugeldamise alla jäänud Euroopa: kuidas edasi : bakalaureusetöö / juhendaja: Aksel Kirch ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, rahvusvaheliste suhete instituut, Euroopa uuringute õppetool. – Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2016.

———————————————————————

Luba