Otsing

Viimati uuendatud:28/04/2020 - 14:12
Kliimamuutused
Fookuse peateema sisu

11. detsembril 2019 esitas president von der Leyeni juhitud komisjon Euroopa rohelise kokkuleppe - meetmete paketi jätkusuutlikuks üleminekuks rohelisele majandusele. Peamiste poliitikasuundade esialgne tegevuskava sisaldab mitmesuguseid meetmeid alates heite vähendamisest kuni tipptasemel teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimise ning Euroopa looduskeskkonna säilitamiseni.

Rohelise kokkuleppe meetmed on näiteks: 

- Komisjon teeb ettepaneku võtta vastu Euroopa kliimaseadus, millega muudetakse poliitiline kohustus juriidiliselt siduvaks ja mis aitaks luua investeeringuid. 
- Energiasektori CO2-heite vähendamine.
- Hoonete renoveerimine, et aidata inimestel vähendada energiaarveid ja energiatarbimist, sest 40% meie energiatarbimisest kulub hoonetele.
- Tööstussektori innovatsiooni toetamine.  Euroopa tööstus kasutab ainult 12% ulatuses ringlussevõetud materjale.
- Puhtamate, odavamate ja tervislikumate era- ja ühistranspordi vormide kasutusele võtmine. Tansport tekitab 25% ELi heitkogusest.

4. märtsil 2020 algatas komisjon avaliku konsultatsiooni uue Euroopa kliimapakti teemal. See on algatus, millega soovitakse anda kodanikele ja sidusrühmadele võimalus kujundada uusi kliimameetmeid, jagada teavet, lükata käima rohujuure tasandi tegevusi ja tutvustada lahendusi, mida teisedki saavad järgida. Saadud vastuseid kasutatakse kliimapakti kujundamiseks. 

Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 ja selle juurde kuuluva rakendusplaani võttis valitsus vastu 2. märtsil 2017. aastal.
 

Märksõnad: Euroopa Liit; kliimamuutused; globaalsoojenemine;  kliimamuutustega kohanemine; kliimapoliitika, Euroopa roheline kokkulepe

Keywords: European Union; climate change, climatic changes; global warming; climate change adaptation; climate policy, European Green Deal

#ClimateChange #ClimateAction #ActNow #ClimateChangeHoax #ClimateChangeReal #ClimateStrike #climateprotests #HowDareYou #EUGreenDeal

 

Fookuslehe koostaja: Li Lind
Li.Lind@nlib.ee

Luba