Esita küsimus elik@nlib.ee

EPs sel nädalal: Taani rändepoliitika, ärisaladuste kaitse, sadamateenused

25.01.2016

Kahe täiskogu istungi vahele jääval nädalal on parlamendis päevakorral Taanis plaanitavad seadusemuudatused, mille alusel saab riik varjupaigataotlejatelt võõrandada nende vara. Õiguskomisjonis tuleb hääletusele EP ja ELi Nõukogu vaheline kokkuleppe ärisaladuste kaitse osas ning transpordikomisjon hääletab õigusloomet, mille eesmärgiks on tagada selgus sadamateenuste hinnakirjas.

Taanis kehtestavad uued reeglid näevad ette, et võimudel on õigus võõrandada varjupaigataotlejatelt vara, mida seejärel kasutatakse nende ülevalpidamiseks minevate kulude katteks. Inimõigusaktivistide poolt taunitav plaan on parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis arutelul esmaspäeva pärastlõunal. Debatist võtavad osa Taani esindajad.

Kokkulepe parlamendi ja ELi Nõukogu vahel direktiivis osas, mis annab ettevõtetele õiguse ärisaladuse varguse puhul kohtu kaudu kompensatsiooni nõuda, tuleb õiguskomisjonis hääletusele neljapäeval. Seejuures tagasid saadikud liikmesriikidega peetud läbirääkimiste käigus, et uued reeglid ei piiraks vilepuhujate ja ajakirjanike tööd.

Transpordikomisjonis esmaspäeval hääletatava õigusloome järgi peavad sadamad tagama pakutavate teenuste hinnakirja läbipaistvuse. Eesmärgiks on tõsta sadamateenuste kvaliteeti.

Väliskomisjonis tuleb neljapäeval hääletusele 2015. aasta aruanne Serbia liikumise kohta ELi suunal, samuti on hääletusel hinnang Kosovos läbi viidud reformidele.

ELi finantshuvid, keskpanga aruanne

Eelarvekontrollikomisjon kinnitab neljapäeval oma soovitused, mis mõeldud ühenduse eelarvega seotud väärkasutuse ja pettuste vältimiseks. Parlamendi seisukohad põhinevad Euroopa Komisjoni ülevaatel ELi 2014. aasta eelarve täitmise kohta.

Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne saab esmaspäeval hinnangu EP majandus- ja rahanduskomisjonis. Lisaks on komisjonis samal päeval kavas kuulamine virtuaalsetest valuutadest nagu BitCoin.

ELi Põhiõiguste Ameti direktor Michael O’Flaherty tutvustab esmaspäeval kodanikuvabaduste komisjonis raportit, mis keskendub massilisele jälitustegevusele ja selle mõjule kodanikele.

 

Allikas: Euroopa Parlament