Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 24.- 27. oktoober, Strasbourg

21.10.2016

Saadikud arutavad Junckeri ja Tuskiga Euroopa Ülemkogu tulemusi
Saadikud annavad oma hinnangu Euroopa Ülemkogu 20.-21. oktoobri kohtumisele. Kolmetunnine arutelu Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga toimub kolmapäeva hommikul. Arutatakse teemadel nagu ELi-Kanada kaubandusleppe saatus, kaubandusläbirääkimised teiste riikidega, ELi-Venemaa suhted, ELi kaubanduskaitse vahendite ajakohastamine, rändevood Vahemerel ja ELi välispiiride kaitse.

Euroopa Komisjoni tööprogramm: parlament arutab ELi prioriteete 2017. aastaks
Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi. Arutelu on sisend esmakordselt allkirjastatavale ühiste eesmärkide ja prioriteetide deklaratsioonile, millele kirjutavad detsembris alla parlamendi president, Euroopa Komisjoni president ja nõukogu eesistuja.

Rohkem rahastust töökohtade loomiseks ja noorte toetuseks 2017. aasta eelarves
Kolmapäeval toimuval hääletusel võtab parlament vastu oma seisukoha läbirääkimisteks ELi Nõukoguga järgmise aasta eelarve küsimuses. Saadikud nõuavad rahastuse suurendamist noorte tööle aitamiseks, majanduskasvu toetamiseks ja kolmandate riikide abistamiseks rändekriisi leevendamisel. Nad lükkavad suure tõenäosusega tagasi kõik ELi Nõukogu poolt eelarve eelnõusse tehtud kärpeettepanekud.

ELi pikaajaline eelarve: saadikud soovivad näha rohkem paindlikkust kriisidega tegelemiseks
Teisipäeval toimuval arutelul Euroopa Komisjoni voliniku Kristalina Georgievaga rõhutavad saadikud vajadust ajakohastada ELi pikaajalist eelarvet, et paremini toime tulla võimalike kriisidega.

Saadikud soovivad iga-aastast analüüsi põhiõiguste olukorrast ELi liikmesriikides
Teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis ütlevad saadikud, et Euroopa Komisjon peaks sisse seadma siduva kontrollmehhanismi, mis võimaldaks igal aastal saada ülevaate demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi olukorrast liikmesriikides.

Kodanike turvalisus: saadikud arutavad edusamme julgeolekumeetmete rakendamisel ja edasisi samme
Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu eesistuja esindajatega edusamme ELi tasandil kokku lepitud julgeolekumeetmete rakendamisel. Liikmesriikide andmebaaside koostalitluse ja teabevahetuse parandamine, radikaliseerumise takistamine ja broneeringuinfo reeglite rakendamine on suure tõenäosusega peamised aruteluteemad.

Saadikud soovivad tööstuslike transrasvhapete vähendamist toidus
EL peaks kehtestama kohustuslikud piirmäärad tööstuslikult toodetud transrasvhapetele, mida on seostatud südame-veresoonkonnahaiguste, viljatuse, Alzheimeri tõve, diabeedi ja ülekaalulisuse riski suurenemisega, öeldakse kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

Arutelu viimastest arengutest Valgevenes
Kolmapäeval arutavad saadikud viimaseid arenguid Valgevenes, sh valimisi septembris, mille tulemusena valiti esmakordselt pärast 1996. aastat 110-liikmelisse parlamenti kaks opositsiooni liiget. Saadikud annavad ka hinnangu võimalusele lubada Valgevene parlamendisaadikutel liituda Euronest parlamentaarse foorumiga. Saadikud võivad rõhutada ka muret Ostrovetsi tuumaelektrijaama ohutuse pärast.

Arutelu pressivabadusest Türgis
Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi, rikkumisi ja piiranguid Türgis. Alates 15. juulil toimunud riigipöördekatsest, milles hukkus 241 ja sai vigastada tuhandeid inimesi, on vangistatud 90 ja töö kaotanud enam kui 2500 ajakirjanikku.

Veeldatud maagaas ja selle hoiustamine ELis: parlament hääletab oma seisukohti
Esmaspäeval arutavad saadikud, kuidas ELis tõhusamalt tagada veeldatud maagaasi importimise ja hoiustamise võimekus. Saadikud arutavad ka vajalikke meetmeid ühtse gaasituru loomiseks ja veeldatud maagaasi kasutamist alternatiivkütusena transpordis, küttesüsteemides ning elektrienergia tootmisel. Selleteemalist resolutsiooni hääletatakse teisipäeval.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis