Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 18.-21. mai, Strasbourg

15.05.2015

Arutelu: Euroopa rände tegevuskava 2015-2020
Kolmapäeval algusega kell 9.00 (10.00 Eesti aja järgi) toimuval arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga esitavad saadikud oma seisukohad Euroopa rände tegevuskava kohta, mille komisjon esitas 13. mail. Tegevuskava alustaladeks on tõhusam ühine varjupaigapoliitika, sh ümberasustamise süsteem ja ümberpaigutamine ELis hädaolukordades, võitlus inimkaubitsejate ja ebaseadusliku rändega, välispiiride haldamine ja uus seadusliku rände poliitika.

Karmimad reeglid rahapesuga võitlemiseks
Kolmapäeval hääletusele tuleva eelnõu kohaselt, mille osas on juba ELi Nõukogu ja parlamendi kokkulepe, tuleb ettevõtete tegelikud kasusaavad omanikud kanda ELi liikmesriikide äriregistritesse, mis peaks olema kättesaadav ametiasutustele ja isikutele, kellel on legitiimne huvi nagu nt ajakirjanikud. Rahapesu tõkestamise direktiivi eesmärgiks on võitlus rahapesu, maksukuritegude ja terrorismi rahastamisega. Samuti tulevad hääletusele uued reeglid raha ülekandmisel edastatava teabe kohta.

Arutelu Ungari teemal
Teisipäeval pärastlõunal arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga olukorda Ungaris. Arutelu on võetud päevakorda pärast Ungari peaministri Viktor Orbáni avaldust surmanuhtluse taastamise võimalikkusest Ungaris ja immigratsiooniteemalise avaliku konsultatsiooni alustamist Ungari valitsuse poolt.

Arutelu ja hääletus ”konfliktimineraalide” kasutamise piiramise kohta
Kolmapäeval tuleb hääletusele eelnõu, mille eesmärk on raskendada konflikti- ja riskipiirkondades tegutsevate relvarühmituste tegevuse rahastamist maavarade nagu tina, tantaali, volframi, nende maakide ning kulla kaevandamise ja müümise teel. Eelnõu, millele on juba heakskiidu andnud EP rahvusvahelise kaubanduse komisjon, teeks ELi sulanduskodadele ja rafineerimistehastele kohustuslikuks nn hoolsuskohustuse täitmist kinnitava sertifitseerimise.

Arutelu digitaalse ühtse turu strateegia üle
Teisipäeva hommikul toimub parlamendi istungil arutelu Euroopa Komisjoni poolt esitatud ELi digitaalse ühtse turu strateegia teemal. Istungil teeb sellest ülevaate Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Strateegia koosneb 16 algatusest, sh meetmetest piiriülese e-kaubanduse lihtsustamiseks, põhjendamatu asukohapõhise piiramise lõpetamiseks, telekommunikatsiooninormide ümberkorraldamiseks ja autoriõiguste kaasajastamiseks.

Saadikud esitavad kavandi tervishoiu turvalisemaks muutmiseks
Teisipäeval tuleb parlamendi istungil hääletusele resolutsioon, milles saadikud reastavad meetmed patsiendiohutuse parandamiseks, sh kasvava antibiootikumide resistentsuse küsimusega tegelemiseks. Esmaspäeval toimub samal teemal täiskogul arutelu. Samuti väljendavad saadikud muret seoses tervishoiuteenustega seotud nakkuste levikuga, mida mõningatel andmetel põeb 8-12 protsenti statsionaarse ravi patsientidest ELis.

Sigarettide salakaubandus: Saadikud esitavad küsimusi ELi ja tubakatootjate vahel sõlmitud kokkulepete uuendamise kohta
Kas sigarettide salakaubandusega võitlemiseks sõlmitud ELi nn tubakakokkulepped nelja suure tootjaga tuleks lõpetada või tuleks neid uuendada? Osa saadikuid arvab, et selliseid kokkuleppeid ei ole enam uues ELi tubakadirektiivis sätestatud paremate tuvastamis- ja jälgimismeetmete tõttu vaja. Saadikud arutavad küsimust pärast Euroopa Komisjoni avaldust neljapäeva hommikul. Esimene selline kokkulepe aegub 2016. aasta juulis.

Arutelu julgeoleku ja kaitsepoliitika teemal
Teisipäeval toimuval arutelul ELi kõrge esindaja Federica Mogheriniga rõhutavad saadikud suure tõenäosusega, et nii EL kui liikmesriigid peaksid võtma suuremat vastutust oma julgeoleku ja kaitsepoliitika eest.

Saadikute ootused Riias toimuvale idapartnerluse tippkohtumisele
Kolmapäeval koos ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga toimuval arutelul esitavad saadikud oma ootused 21.-22. mail toimuva ELi idapartnerluse tippkohtumise osas.

Muud päevakorrapunktid
– Türgi 2014. aasta eduaruanne, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
– Kriis endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis, arutelu kolmapäeval
– Maksejõuetusmenetlus, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
– Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
– Rasedus- ja sünnituspuhkus, suuliselt vastatav küsimus, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
– EP kalender, hääletus kolmapäeval
– EP asepresidendi valimine, hääletus kolmapäeval
– ÜRO puudega inimeste konventsioon, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
– Noorte tööhõive algatus, küsimus ELi Nõukogule suuliseks vastamiseks, arutelu kolmapäeval
– VKEde säästva kasvu võimalused, De Backer (INI), arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval

 

Allikas: Euroopa Parlament