Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi uus viisapoliitika tugevdab julgeolekut, kuid muudab viisa saamise seaduslike reisijate jaoks lihtsamaks

15.03.2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku reformida ELi ühist viisapoliitikat, et viia eeskirjad vastavusse muutuvate julgeolekuprobleemide, rändega seotud väljakutsete ja tehnoloogia arengust tulenevate uute võimalustega.

„Igal aastal käivad ELis miljonid reisijad, kes kasvatavad meie reisi- ja turismisektorit. Tänaste reformiettepanekutega muutub viisa saamine seaduslike reisijate jaoks lihtsamaks ja kiiremaks, samas kui julgeolekunormid muutuvad rangemaks, et ebaseaduslikke tulijaid avastada ja peatada. Samuti saavutatakse uute eeskirjadega see, et ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmise valdkonnas aitab ühine viisapoliitika parandada meie koostööd ELi mittekuuluvate riikidega,“ märkis rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos.

Tänases ettepanekus sisalduvate muudatustega väheneb viisataotluste üle otsuse tegemise aeg 15 päevalt 10 päevale. Reisijatel avaneb võimalus esitada taotlus praeguse kolme kuu asemel kuni kuus kuud enne kavandatud reisi ning täita ja allkirjastada taotlus elektrooniliselt.

Mitmekordsetele viisadele hakkavad kehtima ühtlustatud reeglid, et paremini vältida soodsama viisakohtlemise otsimist ning et nii liikmesriigid kui ka sagedased reisijad säästaksid aega ja raha. Sellised mitmekordsed viisad väljastatakse usaldusväärsele, positiivse viisaajalooga regulaarreisijatele järk-järgult pikenevaks ajaks alates ühest kuni viie aastani.

Selleks et soodustada lühiajalist turismi, lubatakse liikmesriikidel välja anda ühekordseid viisasid otse maismaa- ja mere-välispiiridel ajutiste hooajakavade alusel kooskõlas rangete tingimustega. Sellised viisad kehtivad ainult need väljastanud liikmesriigis ja maksimaalselt seitse päeva.

Arvestades viimastel aastatel oluliselt suurenenud käitlemiskulusid, tõstetakse alates aastast 2006 samana püsinud viisalõivu 60 eurolt 80 eurole. Niisugune mõõdukas hinnatõus on mõeldud selleks, et liikmesriikidel oleks võimalik säilitada kogu maailmas piisav töötajaskond, et tagada tugevamad julgeolekukontrollid ning uuendada IT-seadmeid ja tarkvara, ilma et see viisataotlejatele takistusi põhjustaks.

Komisjon intensiivistab ka ELi ühiseid jõupingutusi tagasisaatmise ja tagasivõtmise alal, kasutades paremini ära ELi ühise viisapoliitika mõju. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada uus mehhanism, mille järgi viisade menetlemise tingimused muutuvad rangemaks, kui partnerriik ei tee piisavalt koostööd ebaseaduslike sisserändajate tagasivõtmisel, sealhulgas selliste reisijate tagasivõtmisel, kes on saanud viisa ja sisenenud liitu seaduslikult, kuid on jäänud siia lubatust kauemaks. Kui vaja, võib komisjon koos liikmesriikidega otsustada rakendada viisaeeskirja teatavaid sätteid rangemini, sealhulgas sätteid, mis käsitlevad taotluste menetlemise maksimaalset aega, väljastatud viisade kehtivusaega, viisalõivude suurust ja teatavate reisijate, nagu diplomaatide sellistest lõivudest vabastamist.

Sel kevadel tuleb komisjon välja ettepanekuga vaadata läbi viisainfosüsteem (VIS) – andmebaas, kus registreeritakse viisataotlused ja taotlejate isikuandmed. Reformi eesmärk on muuta viisataotlejate tausta kiire ja tõhus kontrollimine viisa- ja piirivalveametnike jaoks lihtsamaks. Samuti suletakse sellega ELi tasandil veel üks infolünk: riiklikud asutused võivad piirihalduse ja julgeoleku otstarbel tutvuda teabega ja vahetada teavet pikaajaliste viisade ja elamislubade kohta.

Olulisemad sätted näevad ette viisataotluste kohustusliku kontrollimise vastavates julgeoleku- ja rändeandmebaasides ning meetmed, millega tagatakse VISi täielik koostalitlusvõime üleliiduliste andmebaasidega, nagu uus riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem (EES), Schengeni infosüsteem (SIS) ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS), sealhulgas ühtse otsinguportaali kaudu.

Enne 2018. aasta lõppu algatab komisjon teostatavusuuringu ja alustab Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega arutelu selle üle, kuidas viisa taotlemise protsessi saaks täielikult digitaliseerida.

Lisaks viisapoliitika reformi käsitlevale ettepanekule andis komisjon täna ülevaate Euroopa rände tegevuskava edenemisest ja selles valdkonnas tehtavatest edasistest sammudest. Ebaseaduslike rändajate sissevool vähenes nii 2017. aastal kui ka 2018. aasta esimestel kuudel, kuid endiselt jätkub töö inimelude päästmiseks, kriisi algpõhjuste kõrvaldamiseks, Euroopa välispiiri kaitseks ja rahvusvaheliste partneritega koostöö tugevdamiseks. Kuna üldine olukord on veel ebakindel, vajatakse rändekriisi püsivaks ja tulemuslikuks lahendamiseks nii liikmesriikidelt kui ka ELilt täiendavaid jõupingutusi, eelkõige suuremaid rahalisi vahendeid.

Lisateave

Küsimused-vastused: ELi ühise viisapoliitika kohandamine uute väljakutsetega toimetulekuksOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

TEABELEHT: tugevam, tõhusam ja turvalisem ELi viisapoliitikaOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Teatis „Ühise viisapoliitika kohandamine uute väljakutsetega toimetulekuks“Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Ettepanek: määrus, millega muudetakse viisaeeskirjaOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis