Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi liikmesriigid kiitsid heaks mahetootmise eeskirjade muutmise

22.11.2017

Euroopa Liidu liikmesriigid otsustasid eile toetada käesoleva aasta juunis Euroopa Parlamendiga saavutatud kokkulepet mahepõllumajandusliku tootmise ja mahetoodete märgistamise uute eeskirjade kohta, mis pärast lõplikku vastuvõtmist jõustuvad 1. jaanuaril 2021. See annab tootjatele, ettevõtjatele ja kaubanduspartneritele piisavalt aega uue raamistikuga kohanemiseks.

Uute eeskirjadega lihtsustatakse ja ühtlustatakse paljusid mahepõllumajanduslikku tootmist reguleerivaid õigusnorme nii ELis kui ka ELi mittekuuluvates riikides.

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hogan märkis pärast nõukogu otsust tehtud avalduses järgmist: „Nõukogu tänane otsus on järgmine oluline teetähis mahepõllumajandussektori jaoks, et tagada selle tähtsa ja kiiresti kasvava sektori edasine laienemine selgete eeskirjade alusel ja luua võrdsed võimalused ELi mittekuuluvate riikide tootjatele, kes ekspordivad oma mahetooteid ELi.

Kõik osalised nõustusid, et senised eeskirjad, mis on nüüdseks juba 20 aastat vanad, ei täida oma eesmärki ja tõenäoliselt pigem takistavad, kui aitavad kaasa selle jõudsalt edeneva sektori arengule, mille väärtus on ligikaudu 27 miljardit eurot ja mis viimasel kümnendil on suurenenud 125%. Peame sellist arengut toetama ja tagama, et sektor toimiks asjakohastel õigusaktidel. Sektori kasvule aitavad kaasa väiketootjad, kes saavad hakata kasutama uut rühmana sertifitseerimise süsteemi, tänu millele nende sertifitseerimiskulud vähenevad. Lisaks saavad mahetootjad juurdepääsu mahepõllumajanduslike seemnete uuele turule, mis parandab bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride jätkusuutlikkust ning edendab innovatsiooni.‟

Uute eeskirjadega tagatakse ELi mahepõllumajandustootjatele võrdsed tingimused ja ELi mahetoodete logoga pakutakse tarbijatele kogu Euroopas ühesuguseid kvaliteeditagatisi. See kvaliteedigarantii on äärmiselt oluline ka seetõttu, et enamik tarbijaid maksab mahetoidu eest kõrgemat hinda.

Peamine edasiminek on see, et võetakse kasutusele üks ELi eeskirjade kogum, mis hõlmab kogu ELi mahepõllumajandussektorit. Vanade eeskirjade kohaselt oli lubatud nn à la carte erandisüsteem, mõnikord ühe tootja tasandil. Uutes eeskirjades võetakse arvesse vajadust paindlikkuse järele, mida varem võimaldasid nimetatud erandid.

Kõnealused ühtsed eeskirjad hakkavad kehtima ka kolmandate riikide põllumajandustootjatele, kes ekspordivad oma mahetooteid ELi turule. Nende eeskirjadega asendatakse praegu imporditud mahetoidu suhtes kohaldatavad rohkem kui 60 eri standardit, mida loetakse samaväärseks ELi eeskirjadega.

Lisateave

Küsimused ja vastused mahepõllumajandust käsitlevate uute eeskirjade kohtaOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Teabeleht mahepõllumajandussektori ja uute eeskirjade kohta

Mahepõllumajanduse veebisait

ELi mahepõllumajanduse logo

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

 

Phil Hogani avalduse täistekst