Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjoni võrgustikud

Europe Direct  kontaktkeskused ja Euroopa dokumendikeskused (EDC – European Documentation Centre)
Euroopa dokumendikeskused asuvad ülikoolide ja uurimisinstituutide juures edendamaks ja arendamaks Euroopa integratsiooni alast haridust ja uurimistööd. Eestist kuuluvad võrgustikku Tartu Ülikooli RaamatukoguTallinna Tehnika Ülikooli Raamatukogu ning 2009. a. aprillist Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskus.
Eestis on 9 Europe Direct teabekeskust.

Enterprise Europe Network
2008. a. loodud äritegevuse võrgustik, mis toetab väike- ja keskmise suurusega ettevõtete tegevust. Võrgustik ühendab endas varem eraldi tegutsenud euroinfo- ja innovatsioonikeskuste võrgustikud. Eestist kuuluvad võrgustikku Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (koordinaator), Tehnopol, Tartu Teaduspark, Invent Baltics ja Baltic Innovation Agency.

EL tarbija nõustamiskeskused (ECC-Net)
Informatsioon Euroopa Liidu tarbija õiguste kohta EL riikides ning nõustamine piiriüleste ostudega seotud probleemide korral. Eestis asub antud keskus Tarbijakaitseameti juures.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik
Rahvuslikest kontaktpunktidest,  kohtunikest,  prokuröridest  ja  justiitsministeeriumite  esindajatest koosnev võrgustik, kes  on  pühendunud  oma  kogemuse  rakendamisele Euroopa õigusalase koostöö huvides kriminaalasjus.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades (EJN-civil)
Euroopa Komisjoni loodud ELi liikmesriikide vaheline õiguskoostöö võrgustik, mis lihtsustab piiriüleste kohtuasjade menetlemist, hõlbustab liikmesriikide vahel õiguskoostöö taotluste esitamist ning tagab, et liidu õigusakte ja liikmesriikidevahelisi konventsioone kohaldatakse nõuetekohaselt.
Võrgustiku kontaktpunktiks Eestis on Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (nõunik Haldi Koit).

SOLVIT
SOLVIT on EL liikmesriikide vaheline on-line võrgustik, mis on loodud siseturu probleemide lahendamiseks. Eesti SOLVIT keskus asub  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures.

EURES
Euroopatööalase liikuvuse koostöövõrgustik, kus osalevad riiklikud tööhõivetalitused, ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid. EURES Eesti asub Tööturuameti juures.

EURAXESS
Üleeuroopaline võrgustik, mis nõustab välismaale tööle ja õppima suunduvaid teadlasi. EURAXESS Estonia pakub välismaalt tulevatele teadlastele riigi kohta olulist praktilist infot.

Europassi keskused
Koondab riiklike Europassi keskusi, kes koordineerivad kõiki Europassi dokumentidega seotud tegevusi. Eesti Europassi keskus asub Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse juures.

EUROGUIDANCE
Euroguidance on Elukestva õppe programmi raames tegutsev koostöövõrgustik, mis vahendab karjääriteenustealast infot Euroopas. Euroguidance Eesti tegutseb Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove juures.

Eurodesk
Euroopa noorte infovõrgustik pakub teavet noorte õppimis-, töötamis- ja reisimisvõimaluste kohta. Eurodesk võrgustik tegeleb ka Euroopa noorteportaali täiendamisega. Eurodesk Eesti omab igas maakonnas tugikeskuseid.

ENIC-NARIC
Euroopa Nõukogu ja UNESCO koostöövõrk ENIC (European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility) ning Euroopa Komisjoni initsiatiivil loodud koostöövõrk NARIC (National Academic Recognition Information Centres) on rahvusvahelised võrgustikud, mis on loodud välisriigis omandatud hariduse õige ja õiglase tunnustamise lihtsustamiseks ning akadeemilise ja tööalase liikuvuse soodustamiseks.
Eesti ENIC/NARIC keskus tegutseb SA Archimedese juures.

Teie Euroopa Nõuandeteenistus
Teie Euroopa Nõuanne on üldsusele suunatud nõuandeteenus, mida praegu osutavad Euroopa Kodanike Teenistuse (ECAS) õiguseksperdid vastavalt Euroopa Komisjoniga sõlmitud lepingule. See koosneb juristide meeskonnast, kes kokku valdavad kõiki ELi ametlikke keeli ning on kursis nii ELi kui ka erinevate ELi liikmesriikide õigusega.

Euroopa rändevõrgustik
Euroopa rändevõrgustik (EMN) on 2008. aastal Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja selle poolt koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustik, mis koosneb liikmesriikide riiklikest kontaktpunktidest ja kohalikest rände- ja varjupaiga valdkonna organisatsioonidest, millega kontaktpunktid koostööd teevad.
Alates 1. juunist 2015 asub EMN Eesti kontaktpunkt, vastavalt Siseministri käskkirjale nr 1-3/45, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis. Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti tegevust rahastavad Euroopa Liit ja Siseministeerium.

Kodanike Euroopa programmi võrgustik
Kodanike Euroopa programm on mõeldud Euroopa Liidu kodanikele nende kaasamiseks liidu tegevusse ning ühiste arusaamade kujundamiseks Euroopa Liidu ajaloost, väärtustest ning kultuurilisest rikkusest.
Programmi viib ellu Brüsselis asuv Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasetus (EACEA). Täitevasutuse tööle teeb järelvalvet Euroopa Komisjon, kes vastutab programmi strateegia ning prioriteetide seadmise eest. Ühtlasi levitab komisjon häid praktikaid ning tulemusi. Programmi kohta jagavad rohkem infot osalevates riikides asuvad Kodanike Euroopa kontaktpunktid.
Eesti on programmi kontakpunktiks SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.