Esita küsimus elik@nlib.ee

Eesti eesistumise esimesel üldasjade nõukogul valmistati ette oktoobrikuist Ülemkogu

26.09.2017

25.09.2017

Tänasel Euroopa Liidu üldasjade nõukogul Brüsselis keskenduti oktoobris toimuva Euroopa Ülemkogu ettevalmistustele ja Euroopa Komisjoni kavatsuste kirja arutelule. Kohtumist juhatanud Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas andis ülevaate ka Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest, rõhutades, et juba mõne päeva pärast toimuv digitippkohtumine Tallinnas annab hea võimaluse tuua rohkem esile ka digitaalse innovatsiooni vajadused.

Maasikas ütles, et „sel aastal on usaldus Euroopa Liidu vastu tõusnud, majandus kasvab ja taas on näha optimismi. Tugevnenud on Euroopa Liidu ühtsus, me peame seda hoidma ja kõik koos selle nimel tegutsema, ainult nii saame toetada oma kodanikke ja ühiskonna stabiilsust.“

Eesti eesistumise esimeses üldasjade nõukogus anti ülevaade nõukogu selle poolaasta tegevustest, arutati oktoobrikuise Ülemkogu teemasid ja Komisjoni esitatud esialgset 2018. aasta tegevusplaani, mis lähtub aastateks 2014–2019 seatud prioriteetidest ning Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kümnest tegevusvaldkonnast. Need valdkonnad puudutavad nii tööhõivet, majanduskasvu kui ka digitaalset ühisturgu, samuti küberjulgeolekut, rändepoliitikat kui ka ELi rolli rahvusvahelisel tasandil.

Lõplik tööplaan on arutlusel novembri üldasjade nõukogus ja seejärel algavad Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelised läbirääkimised järgmise aasta seadusandlike prioriteetide kokkuleppimiseks.

Liikmesriikide teavitusena oli kõne all õigusriigi dialoog Poolaga ning Euroopa Komisjoni volinik Frans Timmermans andis hetkeseisu ülevaate. Maasikas kinnitas, et “õigusriigi teema on oluline meie kõigi ja igaühe jaoks. See on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, mille järgimise küsimused peavad leidma lahenduse liikmesriigi ja Komisjoni vahelises dialoogis. Siin tuleb kasutada kõiki dialoogi- ja koostöövõimalusi,“ tõdes Maasikas.

Pärastlõunal on veel 27 liikmesriigi üldasjade nõukogu, kus Komisjon annab ülevaate Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise läbirääkimiste hetkeolukorrast.

Maasikas kinnitas, et „meie kõigi huvides on hoida lahkumiskõnelustel ELi 27 liikmesriigi ühtsust ning säilitada Ühendkuningriigi ja ELi lähedased ja sõbralikud koostöösuhted. Meil on veel palju tööd ees, kompromisside leidmine võtab aega. Läbirääkimiste võtmeküsimused, nagu kodanike õigused, rahaline kokkulepe ja Iirimaa piir vajavad veel tõsiseid arutelusid,“ ütles Maasikas.

Eriesindaja kirjutab täna Euroopa Liidu Nõukogu nimel alla ka Euroopa jätkusuutliku arengu fondi loomisele, mis aitab kaasa Euroopa välisinvesteeringutele ELi naabruses ja Aafrikas.

Allikas: eu2017.ee