Esita küsimus elik@nlib.ee

eCall automaatsete hädaabikõnete süsteemid sõiduautodesse 2018. aasta kevadest

28.04.2015

Teisipäeval Euroopa Parlamendi toetuse saanud reeglite kohaselt peavad alates 31. märtsist 2018 kõik sõiduautode ja kergete tarbesõidukite uued sõidukitüübid olema varustatud eCall-süsteemiga, mis teavitab häirekeskust automaatselt liiklusõnnetuse toimumisest.

Liiklusõnnetustes ELis hukkus 2014. aastal 25,700 inimest. eCall-süsteem peaks hinnanguliselt võimaldama ära hoida 10 protsenti sellistest surmadest.

“eCall süsteem aitab parandada liiklusohutust kõigis 28 liikmesriigis. Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud, et liiklussurmade vähendamine on meie prioriteet”, ütles raportöör Olga Sehnalová (S&D, CZ).

Sõidukisisene eCall-süsteem põhineb hädaabinumbri 112 tehnoloogial ja võimaldab automaatselt teavitada liiklusõnnetuse toimumisest. See peaks võimaldama hädaabiteenistustel kiiremini õnnetuspaika jõuda, päästes nii elusid ja hoides ära tõsisemaste vigastuste tekkimist.

Saadikud tõhustasid eelnõu andmekaitset puudutavaid sätteid. Tootjad peavad tagama, et hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem ei oleks jälgitav ja seda ei seirataks pidevalt. eCall-süsteemi kaudu edastatav miinimumteave sisaldab ainult miinimumandmeid nagu auto tüüp, kasutatav kütus, õnnetuse toimumise aeg, asukoht ja sõidukis olevate isikute arv.

Süsteemi kaudu edastatavaid ja häirekeskuste poolt töödeldavaid andmeid ei tohi edastada ilma andmesubjekti eelneva sõnaselge nõusolekuta kolmandatele isikutele. Autotootjad peavad tagama, et miinimumteavet säilitatakse viisil, mis võimaldab seda täielikult ja püsivalt kustutada.

Alates 31. märtsist 2018 muudetakse kõikidele sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite (M1- ja N1-kategooria) uutele sõidukitüüpidele kohustuslikuks hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi paigaldamine. Saadikud tagasid samuti, et Euroopa Komisjonil tuleb 31. märtsiks 2021 koostada eCall-süsteemi aruanne, milles hinnatakse kas määruse kohaldamisala tuleks laiendada teistele sõidukikategooriatele, nt raskeveokitele ja bussidele.

Uued reeglid sätestavad vastavad kohustused autotootjatele. Reeglid, mille alusel liikmesriigid peavad tagama, et kõnede vastuvõtmiseks vajalik taristu oleks valmis 1. oktoobriks 2017. aastaks, jõustusid 2014. aasta juunis.

Edasised sammud

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

 

Allikas: Euroopa Parlament