Esita küsimus elik@nlib.ee

Brexitiks valmistumine: võimalik viisavabadus ELi ja Ühendkuningriigi vahel

14.11.2018

Kui kokkuleppele ei jõuta, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku Ühendkuningriigi kodanike viisavaba Euroopa Liitu reisimise kohta, juhul kui ka Ühendkuningriik tagab kõigile ELi kodanikele viisavabaduse.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku anda Ühendkuningriigi kodanikele võimalus reisida ELi ilma viisata ka pärast seda, kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidust välja astunud.

See tähendaks seda, et Ühendkuningriigi kodanikud ei vaja viisat, kui nad viibivad Schengeni alal lühiajaliselt ehk kuni 90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul. Kui Ühendkuningriik lahkub EList ilma kokkuleppeta, hakatakse seda korda kohaldama alates 30. märtsist 2019. Kokkuleppe korral algab kohaldamine aga alates üleminekuperioodi lõpust, nagu on sätestatud väljaastumislepingus. See näitab komisjoni jätkuvat pühendumust kaitsta Ühendkuningriigi EList väljaastumise läbirääkimistel esmajoones kodanike õigusi.

Lähtudes vastastikuse viisavabaduse põhimõttest, on selle ettepaneku eeltingimuseks see, et ka Ühendkuningriik kehtestab kõigi ELi liikmesriikide kodanikele vastastikuse ja mittediskrimineeriva viisavabaduse. Ühendkuningriigi valitsus on teatanud oma kavatsusest mitte nõuda viisat EL 27 liikmesriikide kodanikelt, kes viibivad lühiajaliselt riigis turismi või äritegevuse otstarbel. ELi reisivate kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavaid ELi õigusnorme, mis on seotud näiteks piirikontrolliga, kohaldataks loomulikult ka Ühendkuningriigi kodanike suhtes, kui nad ei ole enam ELi kodanikud.

Tänane ettepanek on üks valmisolekumeetmetest, mis on vajalikud pärast Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust. See ei ole seotud käimasolevate läbirääkimistega Ühendkuningriigi korrakohase väljaastumise üle.

Järgmised sammud

Nüüd peavad Euroopa Parlament ja nõukogu ettepaneku vastu võtma. Komisjon kutsub mõlemaid institutsioone üles seda ettepanekut kiiresti menetlema, et selle saaks aegsasti enne 30. märtsi 2019 vastu võtta.

Taustteave

29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 alusel Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest Euroopa Liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes 30. märtsil 2019 kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Sel hetkel saab Ühendkuningriigist „kolmas riik“.

ELil on ühine viisapoliitika lühiajaliseks Schengeni alal viibimiseks. See hõlmab ühist nimekirja riikidest, mille kodanikele kehtib liidu välispiiri ületamisel viisanõue, ning ühist nimekirja riikidest, mille kodanikud on sellest nõudest vabastatud. Need nimekirjad on esitatud määruses (EÜ) nr 539/2001 ja selle hilisemates muudatustes.

Kui tulevikus ELi õigust Ühendkuningriigi suhtes enam ei kohaldata, siis saavad Ühendkuningriigi kodanikud viisavabalt reisida nendesse 22 ELi liikmesriiki, mis on Schengeni ala liikmed, ja nelja Schengeni lepinguga ühinenud riiki (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits). See kehtib ka Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia ja Küprose suhtes, mis ei ole veel Schengeni ala täieõiguslikud liikmed.

Tänane ettepanek käsitleb Ühendkuningriigi kodanikke, kes on Briti kodanikud (inglise keeles British citizens). Ühendkuningriigi õiguse kohaselt on olemas kuus Briti kodanike (inglise keeles British nationals) kategooriat, millest üks on British citizens. Ülejäänud viie kategooria kodanikud (British nationals (Overseas), British overseas territories citizens (BOTC), British overseas citizens (BOC), British protected persons (BPP) ja British subjects (BS)) ei ole ELi kodanikud, kuid nemad võivad juba praegu reisida Schengeni alale viisavabalt ning see jätkub nii ka tulevikus. Ka Gibraltaril elavad Briti kodanikud võivad jätkuvalt siseneda Schengeni alale viisata.

Lisateave

Pressiteade täismahus

Allikas: Euroopa Komisjoni Eesti esindus