Esita küsimus elik@nlib.ee

Brexit: MEP-id seavad tingimused Ühendkuningriigi lahkumise leppe heakskiiduks

30.03.2017

EP esimeeste konverents kiitis heaks resolutsiooni ettepaneku, mille esitasid nelja poliitilise fraktsiooni juhid ja põhiseaduskomisjon. Ettepanekus esitatakse Euroopa Parlamendi poolsed tingimused Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise leppe lõplikuks heakskiitmiseks. Resolutsiooni ettepanekut arutatakse ja hääletatakse EP täiskogul järgmisel kolmapäeval.

Ettepanekus toonitatakse EL-27 kodanike õiglase kohtlemise olulisust ja rõhutatakse vastastikuse võrdväärse kohtlemise vajadust, mis puudutaks nii Ühendkuningriigi kodanikke, kes elavad EL-is, kui ka Ühendkuningriigis elavaid EL-i kodanikke.

Jätkuvad kohustused

Ühendkuningriigil peavad kuni lahkumiseni jätkuvalt olema kõik EL-i lepingust tulenevad õigused, aga ta peab ka jätkama sellest tulenevate kohustuste täitmist. See puudutab ka pikaajalise EL-i eelarve finantskohustusi, isegi kui need ulatuvad kaugemale lahkumise kuupäevast. Samuti peab Ühendkuningriik kuni lahkumiseni austama nelja põhivabadust, Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni, makseid EL-i eelarvesse ja lähtumist EL-i ühisest kaubanduspoliitikast. Saadikud tõstavad esile ka vajadust tegeleda Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahelise piiri teemaga.

“Korrapärane lahkumine on ümberlükkamatu nõue ja eeltingimus ükskõik milliseks võimalikuks EL-i ja Ühendkuningriigi vaheliseks partnerluseks. See ei ole läbiräägitav. EL-i liikmelisus tuleb koos kohustustega ja need kohustused tähendavad ka nelja põhivabaduse garanteerimist. Neli põhivabadust on EL-i kooshoidev jõud ja neid ei saa võtta eraldi,” ütles EP president Antonio Tajani.

Siiras koostöö

Fraktsioonid ja põhiseaduskomisjon leiavad, et enne EL-ist lahkumist oleks ebaseaduslik Ühendkuningriigil alustada läbirääkimisi võimalike kaubanduslepete üle kolmandate riikidega. Samuti oodatakse Ühendkuningriigilt kuni lahkumiseni siirast koostööd EL-i seadusandlust puudutavatel läbirääkimistel. Saadikud hoiatavad, et kahepoolsed kokkulepped Ühendkuningriigi ja teiste ELi liikmesriikide vahel, nt. teemadel, mis puudutavad Ühendkuningriigis asuvaid finantsinstitutsioone, oleksid vastuolus EL-i lepingutega.

“Meie jaoks on esmatähtis, et kodanike õigused saaksid paika võimalikult kiiresti. See on esimene küsimus, millega läbirääkimistel tegeleda. Kodanikest ei tohi saada tingimisteema,” rõhutas EP Brexiti läbirääkimiste koordinaator  Guy Verhofstadt.

Väljaspool EL-i ei saa olla liikmelisusest paremat staatust  

Saadikud on järeleandmatud küsimustes, mis puudutavad EL-i liikmelisusest saadavat kasu, leides, et EL-ist välja astunud riik ei saa jätkata samaväärse kasu saamist. Tuleviku suhe EL-i ja Ühendkuningriigi vahel võiks nende arvates olla reguleeritud assotsieerimislepinguga, leitakse eelnõus, mille koostasid Manfred Weber (EPP), Gianni Pittella (S&D), Guy Verhofstadt (ALDE) ning Philippe Lamberts ja Ska Keller (Greens/EFA) koos EP põhiseaduskomisjoni juhi Danuta Hübneriga. Selline leping näeks ette, et Ühendkuningriik jätkaks  EL-i standardite järgimist keskkonna, kliimamuutuste, maksudest kõrvalehoidumisega võitluse, õiglase konkurentsi, kaubanduse ja sotsiaalpoliitika valdkondades.

Ülemineku kokkulepped

Saadikud nõustuvad, et läbirääkimised üleminekuperioodiks võivad alata, kuid ainult siis, kui on märgata head edasiminekut EL-ist lahkumise lepingu osas. Tuleviku suhteid puudutava kokkuleppe saab sõlmida ainult pärast Ühendkuningriigi EL-ist lahkumist ning üleminekutingimused ei tohi kesta kauem kui kolm aastat.

Allikas: europarl.europa.eu