Esita küsimus elik@nlib.ee

Avaldage arvamust ELi audiovisuaalmeedia õigusnormide kohta

06.07.2015

Kuidas saaks digiajastul parandada ringhäälingu ja tellitavate audiovisuaalteenuste suhtes kohaldatavaid ELi õigusnorme? Kuidas kõige paremini kaitsta lapsi ja teisi vaatajaid, toetada Euroopa päritolu teoseid, elavdada veelgi meie kultuurilist mitmekesisust, soodustada teabe kättesaadavust ja reguleerida reklaami audiovisuaalses internetimaailmas?

Euroopa Komisjon palub vaatajatel ja muudel huvirühmadel (turuosalistel, avalik-õiguslikel organisatsioonidel, tarbijaorganisatsioonidel) vastata neile ja muudelegi küsimustele uue avaliku konsultatsiooni käigus, et teha saadud vastuste põhjal 2016. aastal ettepanek vaadata läbi audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv.

2010. aastal vastu võetud audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv reguleerib sellised küsimusi nagu kõigi turul tegutsejate ülesanded ja vastutus, Euroopa päritolu teoste edendamine, reklaam ja alaealiste kaitse. Komisjon tahab uurida, kas praegust süsteemi tuleks muuta. Ühtlasi kaalutakse, kas direktiivi praegust kohaldamisala tuleks laiendada, et hõlmata uusi teenuseid ja turuosalisi, kes jäävad direktiivis kasutatud audivisuaalmeedia teenuste määratlusest välja.

Audiovisuaalsektoril on inimestele ja ettevõtjatele otsene mõju ning ühtlasi on see Euroopa loome- ja digitaalmajanduse jaoks oluline tegur.

30. septembrini kestev konsultatsioon on osa komisjoni digitaalse ühtse turu strateegiast, mille algatasid mais digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther Oettinger. Samuti on konsultatsioon osa õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmist (REFIT), mis väljendab komisjoni parema õigusloome raamistikuga võetud suunda parandada meie õigusaktide kvaliteeti ning tagada, et nad on ajakohased ja otstarbekad.

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis