Esita küsimus elik@nlib.ee

2019. aasta innovatsiooni tulemustabelid

18.06.2019

Nagu märkis Euroopa Ülemkogu 2018. aasta juunis ja 2019. aasta märtsis, peab Euroopa suurendama oma innovatsioonivõimekust, et konkureerida ülemaailmsetel turgudel ning säilitada euroopalik eluviis ja parandada seda. Seepärast on Junckeri komisjon seadnud ELi ning selle liikmesriikide ja piirkondade jaoks uued eesmärgid ning esitanud programmi „Euroopa horisont“ ettepaneku. See programm on seni kõige ambitsioonikam teadusuuringute ja innovatsiooni programm üldse. Sellega püsib EL ülemaailmsete teadusuuringute ja innovatsiooni esirinnas.

Täna avaldatud komisjoni 2019. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabel ja piirkondliku innovatsiooni tulemustabel näitavad, et ELi innovatsiooni tulemuslikkus paraneb juba neljandat aastat järjest ning esimest korda ületavad Euroopa innovatsioonitulemused Ameerika Ühendriikide omi. Eesti on esimest korda sisenenud nn tugevate innovaatorite (strong innovators) rühma. Samas jääme siiski alla Euroopa keskmisele. EL omakorda jääb aga jätkuvalt alla Jaapanile ja Lõuna-Koreale ning Hiina on kiiresti järele jõudmas. Andmed täiendavad komisjoni hiljutisi Euroopa poolaasta raames antud riigipõhiseid soovitusi, milles rõhutati teadusuuringute ja innovatsiooni rolli ning esitati soovitusi tootlikkuse kasvu ja konkurentsivõime suurendamiseks.

2019. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabel: peamised tulemused

  • ELi riigid jagunevad tulemuste alusel nelja rühma: innovatsiooniliidrid, tugevad innovaatorid, mõõdukad innovaatorid ja tagasihoidlikud innovaatorid. ELi 2019. aasta innovatsiooniliider on Rootsi, kellele järgnevad Soome, Taani ja Madalmaad. Ühendkuningriik ja Luksemburg langesid innovatsiooniliidrite rühmast tugevate innovaatorite hulka, samas kui Eesti jõudis esimest korda tugevate innovaatorite rühma.
  • ELi innovatsiooni tulemuslikkus on alates 2011. aastast paranenud keskmiselt 8,8%. Alates 2011. aastast on innovatsiooni tulemuslikkus paranenud 25 ELi riigis. Tulemused on paranenud kõige rohkem Leedus, Kreekas, Lätis, Maltal, Ühendkuningriigis, Eestis ja Madalmaades ning vähenenud kõige rohkem Rumeenias ja Sloveenias.
  • Ülemaailmsel tasandil möödus EL Ameerika Ühendriikidest. ELi edumaa Brasiilia, India, Lõuna-Aafrika ja Venemaa ees on aga eriti märkimisväärne. Samas läheneb Hiina, kelle innovatsiooni tulemuslikkus paraneb EList kolm korda kiiremini. Jaapanist ja Lõuna-Koreast on EL aga maha jäämas.
  • Innovatsioonivaldkondade lõikes on parimad järgmised ELi riigid: Taani – inimressursid ja innovatsioonisõbralik keskkond; Luksemburg – atraktiivsed teadusuuringute süsteemid; Prantsusmaa – rahastamine ja toetused;Saksamaa – ettevõtete investeeringud; Portugal — uuenduslikud VKEd; Austria — koostöö; Malta – intellektuaalomand; Iirimaa – mõju tööhõivele ja müügile.

2019. aasta piirkondliku innovatsiooni tulemustabel: peamised tulemused

2019. aasta tulemustabelile on lisatud piirkondliku innovatsiooni tulemustabel. Selles on võrreldud innovatsioonisüsteemide tulemuslikkust 23 ELi liikmesriigi 238 piirkonnas. Küprost, Eestit, Lätit, Luksemburgi ja Maltat on vaadatud riigi tasandil. Lisaks hõlmab piirkondliku innovatsiooni tulemustabel ka Norra, Serbia ja Šveitsi piirkondi.

Kõige innovaatilisemad piirkonnad ELis on Helsingi-Uusimaa (Soome), millele järgnevad Stockholm (Rootsi) ja Hovedstaden (Taani). 159 piirkonnas on tulemused üheksa aasta jooksul paranenud. Käesoleva aasta piirkondliku innovatsiooni tulemustabel näitab piirkondade tulemuste tugevat ühtlustumist.

Taust

Ligikaudu kaks kolmandikku Euroopa majanduskasvust viimastel aastakümnetel on toimunud tänu innovatsioonile. Iga euro, mis on programmi kaudu investeeritud, võib anda SKPsse 25 aasta jooksul kuni 11 eurot tulu. Aastatel 2021–2027 peaksid teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtavad investeeringud aitama luua kuni 100 000 uut töökohta.

Euroopa innovatsiooni tulemustabeli ja piirkondliku innovatsiooni tulemustabeli andmed aitavad liikmesriikidel, piirkondadel ja ELil tervikuna tuvastada valdkondi, milles nad saavutavad häid tulemusi, ja neid, mida oleks innovatsiooni paremaks edendamiseks vaja reformida. Lisaks esitas komisjon Euroopa poolaasta analüüsi raames hiljuti 2019. aasta riigipõhised soovitused, milles antakse kõigile ELi liikmesriikidele järgmiseks 12–18 kuuks majanduspoliitilisi suuniseid. Teadusuuringutele ja innovatsioonile on selle aasta riigipõhistes soovitustes pandud suurt rõhku.

Lisateave

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis